TAILIEUCHUNG - Thủ tục đăng ký thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn lao động Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Lao động TB&XH Bình Định Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Thực hiện ngay sau khi nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký của cơ sở. Đối tượng thực hiện:. | Thủ tục đăng ký thực hiện chế độ thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn lao động Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Thanh tra Sở Lao động TB XH Bình Định Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Thực hiện ngay sau khi nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký của cơ sở. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Lên kế hoạch thoả thuận với đại diện của người lao động - Lên 1. Bước 1 kế hoạch theo thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi hàng năm - Thoả thuận vơí đại diện người lao động kế hoạch này Thoả thuận với người lao động Người sử dụng lao động thoả 2. Bước 2 thuận với người lao động khi làm thêm giờ theo quy định tại thông tư số 15 2003 TT-BLĐTBXH ngày 03 06 2003 Đăng kí Gửi công văn đăng ký với sở Lao động-Thương binh và 3. Bước 3 xã hội Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Công văn xin phép Số bộ hồ sơ 1 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Phiếu đăng ký kế hoạch thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi Thông tư số 16 2003 TT- BLĐTBX. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN