TAILIEUCHUNG - Naming and User interface Conventions

Khái niệm Code Conventions rất quen thuộc với dân IT tuy nhiên những bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường có thể chưa biết đến. Đây là những quy tắc trong lúc viết code chẳng hạn như cách đặt tên file, tên biến, phương thức, cách viết những câu lệnh Mục đích là để cho code được đồng bộ, rõ ràng, dễ hiểu và dễ bảo trì sản phẩm sau này, có thể từng công ty có quy định về Code Conventions khác nhau nhưng đa số đều tuân theo những chuẩn quen thuộc. . | It is very important to design custom decorators that don't conflict with basic decorations provided by different Eclipse views. For example, the package explorer view decorates Java files with problem markers (a problem marker is placed at the bottom left hand corner) if there are compilation errors. It is a bad practice to decorate resources with custom decoration exactly at the position of a problem marker and developers should avoid this. If the custom decoration is performed at the bottom left corner, then custom decoration and the problem marker decoration, if any, conflict each other and hence users will not be able to view the decorations. The solution to the above mentioned problem is to provide a custom image decoration at the bottom right corner which does not conflict with the basic image decoration provided by Eclipse. The top left corner is the second best place although it conflicts with the binary project decorator. The bottom left and top right should be avoided as they are decorated outside of the decorator mechanism