TAILIEUCHUNG - Bài giảng: Kinh tế nông nghiệp - Nguyễn Văn Công

Nội dung Bài giảng: Kinh tế nông nghiệp - Nguyễn Văn Công gồm 10 chương với nội dung: kinh tế các nguồn lực chủ yếu trong nông nghiệp, tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp, các nguyên tắc ra quyết định của sản xuất nông nghiệp,. | BÀI GIẢNG KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người soạn: Nguyễn Văn Công Bộ môn : Kinh tế ngành Nội dung môn học Chương 3: TIẾN BỘ KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP Chương 4:CÁC NGUYÊN TẮC RA QUYẾT ĐỊNH CỦA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Chương 1:ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chương 2: KINH TẾ CÁC NGUỒN LỰC CHỦ YẾU TRONG NÔNG NGHIỆP Chương 5: CẦU VÀ CUNG TRONG NÔNG NGHIỆP Chương 6: SẢN XUẤT HÀNG HOÁ TRONG NÔNG NGHIỆP Chương 7:KINH TẾ THƯƠNG MẠI TRONG NÔNG NGHIỆP Chương 8: PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG Chương 9: KINH TẾ SẢN XUẤT NGÀNH TRỒNG TRỌT Chương 10: KINH TẾ SẢN XUẤT NGÀNH CHĂN NUÔI - Chuẩn bị tài liệu học tập theo yêu cầu; - Tham dự bài giảng trên lớp Nhiệm vụ của sinh viên - Chuẩn bị bài, làm bài tập, tham gia thảo luận theo yêu cầu; - Làm các bài kiểm tra giữa kỳ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 5/13/2020 11:07:37 PM Nội quy lớp học Exit 5/13/2020 11:07:37 PM Phương pháp học tập 5/13/2020 11:07:37 PM Tài liệu học tập +Giáo trình Kinh tế nông nghiệp - Trường ĐH Kinh tế quốc dân - .