TAILIEUCHUNG - Kinh tế vi mô - Bài số 2b

Tài liệu tham khảo môn kinh tế vi mô gồm 12 bài giảng dành cho sinh viên khoa kinh tế , tài liệu này tiếp theo bài giảng số 2 nói về Hoạch toán thu nhập quốc gia và cán cân thanh toán | HẠCH TOÁN THU NHẬP QUốC GIA VÀ CÁN CÁN THANH TOÁN Muc đích Cung cấp dữ liệu cho phan tích kinh tế vĩ mo Cung cấp thong tin cho việc đấnh giấ cấc chính sấch kinh tế Cung cấp cấc chỉ tiệu cho việc kiệ m tra cấc quấ trình kinh tế So sanh quoc tế 1 9 19 2007 QUANG HUNG 1 MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA Cơ BAN Lưu lượng flow va tích lượng stock - Lưu lương sự thay đổi giá trị cua một đại lương trong một khoảng thời gian - Tích lường giá trị cua một đại lường tích luy tại một thời điểm Von capital - khối lường may mộc thiết bị lường ton kho va cac nguon lưc khac cua san xuất Khau hao depreciation - gia trị hao mon may mộc thiết bị trong qua trình san xuất 9 19 2007 QUANG HUNG 3 MỘT SỐ KHAI NIỆM VA ĐỊNH NGHĨA CỠ BAN Hang hoa goods va dịch vu services - Hàng hoa la kết quả cua sản xuất dưới dạng sản phẩm hữu hình và co thế dự trữ được. - Dịch vu là sàn phàm vo hình khong thế dự trữ được S an xuất production - hoàt động co mục đích củà con ngựợi nhàm tào rà thu nhập S an lượng output thu nhập income va chi tieu expenditure - Sàn lượng là lượng hàng hoà và dịch vu cuoi cung được sàn xuất rà trong nen kinh tế - Thu nhàp là so tien mà chủ càc yếu to sàn xuất lào đọng von đất đài nhàn được do họ cung cấp dịch vụ yếu to sàn xuất 9 19 2007 QUANG HUNG 4 2 MỘT Sô KHAI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA Cơ BÀN so gộp gross va sô rong net - So gộp đo lường trước khi khấu hao - So rong đo lường sau khi khấu hao Nội địa domestic va Quôc gia national - NỌi địa hoạt đọng sx trong lanh tho cua mọt nườc - QuOc gia hoat đông sx cua cong dan môt nườc Gia thị trường market price va gia yếu to factor cost - Gia thị trường gia đước tra bời người tiêu dung cuoi cung - Gia yếu tô phan anh toan bo chi thanh toan cho yêu to san xuất tham gia vao qua trình san xuất. - Chênh lếch giưa gia thị trường va gia yếu tô la thuế gian thu 9 19 200rOng QUANG HUNG 5 MỘT sô KHÀI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨÀ CƠ BÀN Gia trị danh nghĩa nominal va gia trị thực real - Gia trị danh nghĩa gia trị đườc tính bang gia hiên hanh - Gia trị thực gia trị đườc tính

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN