TAILIEUCHUNG - Thủ tục Cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn lao động Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động TB&XH Bình Định Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Thực hiện ngay sau khi nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký của cơ sở. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu. | Thủ tục Cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động. Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn lao động Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Lao động TB XH Bình Định Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Thực hiện ngay sau khi nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký của cơ sở. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Đơn vị lập danh sách cán bộ an toàn người sử dụng lao động tham gia lớp huấn luyện Tổ chức huấn luyện Lấy thông tin của 1- Bước 1 .XX . . . học viên đe cấp giấy chứng nhận Tổ chức làm bài kiếm tra Chấm bài kiếm tra và lập danh sách học viên đạt yêu cầu theo mẫu Đơn vị tổ chức huấn luyện tổng hợp số lượng học viên được cấp giấy chứng nhận Tổ chức in giấy chứng nhận Thủ trưởng đơn vị 2. Bước 2 tổ chức trao giấy chứng nhận có đóng dấu Trao giấy chứng nhận cho học viên Đơn vị phải lập danh sách theo dõi công tác huấn luyện Người được cấp giấy chứng nhận tự lưu giữ có trách nhiệm xuất 3. Bước 3 trình khi có yêu cầu của đoàn kiếm tra về An toàn lao đông Vệ sinh lao động Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Danh sách cán bộ tham gia huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Số bộ hồ sơ 1 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN