TAILIEUCHUNG - Phần 2 :Lượng giác

Tài liệu cung cấp kiến thức giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng về lượng giác, kiến thức và bài tập cơ bản cực hay, và một số gợi ý giải các bài toán liên quan. | LƯỢNG GIÁC CHƯƠNG III PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI CẬC HAM Số LƯỢNG GIẬC a sin2 u b sin u c 0 a 0 a cos2 u b cos u c 0 a 0 atg2u btgu c 0 a 0 a cot g2u b cot gu c 0 a 0 Cach giải Đặt t sinu hay t cosu vôi t 1 n t tgu điều kiện u 2 kn t cotgu điều kiện u kn Cặc phương trình trền thanh at2 bt c 0 Giai phương trình tìm đươc t so vơi điều kiện đe nhặn nghiệm t. Tư đo giai phương trình lương giặc cơ ban tìm đươc u. Bải 56 Đề thi tuyền sinh Đại hoc khói A nam 2002 Tìm cac nghiêm trền 0 2n cua phương trình f. cos3x sin3x 51 sin x 1 3 cos2x 1 2sin2x J v Điều kiền sin2x -Ậ 2 Ta co sin3x cos3x 3sinx - 4sin3 x 4cos3 x - 3cosx -3 cos x - sin x 4 cos3 x - sin3 x cosx - sinx -3 4 cos2 x cos x sin x sin2 x cos x - sin x 1 2 sin 2x Luc đo sin x cos x - sin x 3 2 cos2 x - 1 do sin 2x 1 2 2cos2 x - 5cos x 2 0 1 cosx 2 cosx 2 loại .n. 73 1. x 3 k2n nhậ n do sin 2x -2- - 2 _ _ _ X n 5n Do x e 0 2n nen x 3 V x -3 Bái 57 Đe thi tuyển sinh Đậi hoc khói A nậm 2005 Giai phương trình cos2 - cos2 x 0 rr z 1 cos6x _ 1 cos2x _ Tậ co -----3 .cos 2x------- 0 2 2 -1 0 Cách 1 4cos3 2x - 3cos 2x cos 2x - 1 0 4 cos4 2x - 3 cos2 2x - 1 0 cos2 2x 1 cos2 2x - 4 vo nghiệm sin 2x 0 2x kn x T Ck G Z Cách 2 4 cos8x cos4x -1 0 2V cos 8x cos 4x - 2 0 2cos2 4x cos 4x - 3 0 cos 4x 1 3 cos4x - 2 loại 4x k2n x 4 k e Z Cách 3 phương trình lương giậc khong mậu mực cos6x cos2x 1 cos6x cos2x -1 Cách 4 cos 8x cos4x - 2 0 cos 8x cos4x 2 cos 8x cos 4x 1 cos 4x 1 Bái 58 Để thi tuyển sinh Đậi hoc khói D nậm 2005 Giậ i phương trình cos4 x sin4 x cos 1 x - 1 sin 1 3x - -Ệ 0 l 4 J l 4 J 2 Ta cô 2 2 2 . 2 sin x cos x - 2 sin 2 1 1 4 xcos x sin I 4x 2 L l 1 -4sin2 2x 4 -cos4x sin2x -4 0 2 2L J 2 -4sin2 2x -4 1 - 2sin2 2x 4sin2x - 4 2 2 22 sin2 2x sin 2x - 2 0 sin 2x 1 sin2x -2 loại 0 n 2x 2 k2n k e x n kn k e 4 XI. o -2 I sin 2x 2 J - 3 0 2 Bài 59 Đe thi tuyển sinh Đại học khôi B nam 2004 Giai phương trình 5sinx - 2 3 1 - sinx tg2x Điểu kiển cosx 0 sinx 1 Khi đô 5sin x - 2 3 1 - sin x sin2 x cos2 x .