TAILIEUCHUNG - Tiểu luận “ Tỷ lệ an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng “

Tham khảo tài liệu 'tiểu luận “ tỷ lệ an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng “', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tiểu luận Tỷ lệ an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng Vừa qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN đã ban hành một số quy định mới nhằm điều tiết hoạt động nội bộ của các ngân hàng thương mại để nâng cao hơn nữa khả năng bảo đảm an toàn cho hệ thống ngân hàng và phù hợp với các khuyến nghị cơ bản của Basel và thông lệ quốc tế. Một trong số đó là Quyết Định số 457 2005 QĐ-NHNN ngày 19 4 2005 của Thống Đốc NHNN ban hành quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Về một số nội dung chính của Quyết Định 457. Vốn tự có Một trong những điểm mới lớn nhất của Quyết Định 457 là lần đầu tiên đưa ra một định nghĩa tương đối đầy đủ và cụ thể về vốn tự có của các tổ chức tín dụng. Theo quy định của Luật Các Tổ Chức Tín Dụng vốn tự có được định nghĩa bao gồm giá trị thực có của vốn điều lệ các quỹ dự trữ một số tài sản Nợ khác của tổ chức tín dụng theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước và vốn tự có là căn cứ để tính toán các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng. Mặc dù vậy Luật Các Tổ Chức Tín Dụng không có bất kỳ quy định cụ thể nào về các tài sản Nợ khác. Quyết Định 457 lần đầu tiên cho phép các tổ chức tín dụng được phép xác định vốn tự có của mình theo hai cấp trong đó về cơ bản vốn cấp 1 bao gồm vốn điều lệ và các quỹ dự trữ và vốn cấp 2 là các nguồn vốn tự bổ sung hoặc có nguồn gốc từ bên ngoài của tổ chức tín dụng. Vốn cấp 1 về cơ bản gồm i vốn điều lệ ii lợi nhuận không chia và iii các quỹ dự trữ được lập trên cơ sở trích lập từ lợi nhuận của tổ chức tín dụng như quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ quỹ dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển. Theo Quyết Định 457 vốn cấp 1 được dùng để xác định giới hạn mua đầu tư vào tài sản cố định của tổ chức tín dụng theo quy định hiện hành không quá 50 . Vốn cấp 2 về cơ bản bao gồm i phần giá trị tăng thêm do định giá lại tài sản của tổ chức tín dụng bao gồm 50 giá trị tăng thêm đối với tài sản cố định và 40 giá trị tăng thêm đối với các loại chứng khoán đầu tư ii nguồn vốn gia tăng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG