TAILIEUCHUNG - Báo chí cần làm gì cho nền kinh tế?

Trong những năm đổi mới vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể với tốc độ tăng trưởng khá cao, vào khoảng 7% trong vòng 15 năm, giúp Việt Nam tăng gấp đôi thu nhập bình quân. | Báo chí cần làm gì cho nền kinh tế Trong những năm đổi mới vừa qua nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể với tốc độ tăng trưởng khá cao vào khoảng 7 trong vòng 15 năm giúp Việt Nam tăng gấp đôi thu nhập bình quân. Nhưng chúng ta cần phải phân biệt giữa những thành tích của nền kinh tế với những thành tích của các doanh nghiệp giữa những thành tích về lượng và những thành tích về chất. Nếu nền kinh tế Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc thoát ra khỏi khủng hoảng để bắt đầu có tăng trưởng thì về nhiều mặt có thể nói rằng các doanh nghiệp Việt Nam còn chưa tiến được bao nhiêu. Trong khu vực Nhà nước chưa nhiều doanh nghiệp làm ăn có lãi còn trong khu vực tư nhân phần lớn các doanh nghiệp làm ăn manh mún tập trung vào những lĩnh vực sinh lời trước mắt chưa nói đến khá nhiều doanh nghiệp làm ăn chụp giật phi pháp. Nếu chúng ta muốn nâng cao tính hiệu quả của các doanh nghiệp và của cả nền kinh tế nói chung cách thức kinh doanh của chúng ta buộc phải thay đổi về chất. Trong đó vai trò của báo chí được thể hiện trên những khía cạnh sau đây 1. Đối với nhà doanh nghiệp Trong hoạt động kinh doanh những biến động của thị trường là thách thức vô cùng nghiệt ngã. Thị trường là một cơ cấu hết sức phức tạp hết sức tinh tế luôn luôn thay đổi và cũng đầy bất trắc. Đối mặt với thị trường nhà doanh nghiệp không chỉ hy vong những cơ hội thật và giả mà còn phải sẵn sàng ứng phó với những rủi ro đủ loại. Vì thế để thành công nhà doanh nghiệp phải có chiến lược và sách lược kinh doanh đúng đắn và kịp thời. Nhưng muốn có chiến lược và sách lược đúng đắn và kịp thời các doanh nghiệp phải hiểu rõ thị trường. Đây chính là lúc thông tin trên báo chí phát huy tác động của mình. Nếu hoạt động kinh doanh được điều chỉnh dựa trên những số liệu mang mục đích cổ động tuyên truyền theo kiểu bện thành tích thì sự thua lỗ là điều không thể nào tránh khỏi. 2. Đối với các nhà đầu tư và đối tác nước ngoài Có một sự nhầm lẫn đã tồn tại khá lâu và cho đến nay vẫn chưa mất hẳn đó là vì mục đích