TAILIEUCHUNG - Kinh tế vi mô - Bài số 1a

Tài liệu tham khảo môn kinh tế vi mô gồm 12 bài giảng dành cho sinh viên khoa kinh tế , tài liệu này là bài giảng số 1 giới thiệu về kinh tế vi mô | 9 19 2007 GIỚI THIỆU VỀ KINH TỀ VĨ MÔ Bài gang nay thảo luận ve - Những vàn đề mà càc nhà kinh tế vĩ mo nghiên cứu - Những cong cu mà càc nhà kinh tế vĩ mo sữ dung - Một sốkhài mềm quàn trong trong phàn tích kinh tế vĩ mo Truong Quang Hung 2 Truong Quang Hung 1 9 19 2007 KINH TẾ VĨ MÔ LÀ GÌ Kinh tê vĩ mo nghiên cứu nen kinh tê trên bình diên tong thê. Kinh tế vĩ mo tập trung vậo nhứng vấn đê nhứ - lậm phất thất nghiệp tang trứởng sản lượng - thấm hút ngấn sấch thấm hút tấi khoan vang lai sứ dao động trong lai suất tỷ ga hô đoái - Chính sấch cho sứ on định vấ thúc đấỷ tang trứởng Truong Quang Hung 3 MÔI QUÀN HẾ GIỮÀKINH TẾ VI MÔ VÀ KINH TẾ VĨ MÔ Nen tảng kinh tê vi mo của kinh tê vĩ mo - Củng cap khủOn kho ly thuyết cho việc giải thích tiên lương cứng nhảc ga cứng nhảc hanh vi đảủ tư tiêu dủng tiết kiệm cảủ tiên Kinh tế vi mo vả vĩ mo trong thức tế - Sứ phôi hợp giứa kinh tế vi mô vả kinh tế vĩ mô giúp cho viêc thức th chính sảch hiêủ qủả - Thiếủ sứ pho hợp co thê dản đến giảm sản lứơng Truong Quang Hung 4 Truong Quang Hung 2 9 19 2007 Sự DAO ĐỘNG TRONG SẢN LỮỢNG THựC Của hoa kỳ Truong Quang Hung 5 Sự DAO ĐỘNG MỨC THAT NGHIEP của hoa kỳ Truong Quang Hung 6 Truong Quang Hung

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN