TAILIEUCHUNG - Đề tài “ Vài nét về năng suất và chất lượng doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập “

Với xu hướng toàn cầu hoá, nền kinh tế thế giới đang thay da đổi thịt từng ngày. Trong vòng quay của thời gian và vòng xoáy của thời đại, Việt Nam đã và đang từng bước cố gắng để bắt kịp với guồng quay thương mại, nhanh chóng hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. | Đề tài Vài nét về năng suất và chất lượng doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập Với xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đang thay da đổi thịt từng ngày. Trong vòng quay của thời gian và vòng xoáy của thời đại Việt Nam đã và đang từng bước cố gắng để bắt kịp với guồng quay thương mại nhanh chóng hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Năm 1995 Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Asean . Năm 1997 là thành viên sáng lập ra diễn đàn hợp tác Á - Âu Asem . Năm 1998 gia nhập diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương tháng 11 2006 Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO . Những bước tiến quan trọng này là kết quả của sự thay đổi to lớn trong tư duy và nhận thức của cả hệ thống nền kinh tế đặc biệt là trong vấn đề cạnh tranh. Cạnh tranh ở đây không chỉ đơn thuần là tranh giành trong phạm vi nội bộ một quốc gia nữa mà sâu rộng hơn nó chính là một cuộc chiến thương mại mang tính chất sống còn của một doanh nghiệp một quốc gia trong thời kì hội nhập. Vũ khí của cạnh tranh chính là chất lượng mà chất lượng lại là một trong những yếu tố nâng cao năng suất ngược lại năng suất cũng góp phần đảm bảo chất lượng của hàng hoá dịch vụ. Hiểu rõ mức độ quan trọng trong mối quan hệ biện chứng giữa năng suất và chất lượng sẽ giúp doanh nghiệp tăng sức mạnh cạnh tranh trên thị trường. Năng suất Theo quan niệm truyền thống năng suất lao động là lượng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian. Theo Hội đồng năng suất châu Á đưa ra năm 1959 Tổng quát mà nói năng suất-chất lượng là một trạng thái tư duy. Nó là thái độ tìm kiếm để cải tiến những gì đang tồn tại. Có một sự chắc chắn rằng con người ngày hôm nay có thể làm việc tót hơn ngày hôm qua và ngày mai tốt hơn ngày hôm nay. Hơn nữa nó đòi hỏi những cố gắng không ngừng để thích ứng với các hoạt động kinh tế trong những điều kiện luôn thay đổi luôn ứng dụng những lý thuyết và phương pháp mới. Đó là một sự tin tưởng chắc chắn trong quá trình tin .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN