TAILIEUCHUNG - Kinh tế vi mô - Bài số 12b

Tài liệu tham khảo môn kinh tế vi mô gồm 12 bài giảng dành cho sinh viên khoa kinh tế , tài liệu này tiếp theo bài giảng số 12 nói về Tài chính ngân hàng | uưug u u ug ạy UI u rg t - u L v m - g ng TÀI CHÍNH QUỐC TE Bai giảng so 12 11 7 2007 Truong Quang Hung 1 THỊ TRƯỜNG NGỐÀI HỐI Thị trường ngoải hôi lả thị trường quốc tế mả ở đó cảc đông tiền đườc mua vả bản Đôi tường thảm giả chu yếu trền thị trường ngoải hói lả cảc ngản hảng thường mải cảc nhả xuất nhảp khẩu cảc nhả kinh dóảnh tiền tề cảc nhả đảu cờ. Thị trường ngóải hối lả thị trường liền ngản hảng quốc tế đườc liền kết thông quả điền thóải hóảc fảx Nhưng giảó dịch đườc tiến hảng ờ cảc trung tảm giảó dịch chính trền thế giời Lóndón Nềwyórk Tókyó Frankfurt vl Singảpórề 11 7 2007 Truong Quang Hung 2 I uưug u u ng ạy UI u rg t - u L v m - g Hg THỊ TRƯỜNG NGOẠI HOI 11 7 2007 Truong Quang Hung THỊ TRƯỜNG NGOẠI HOI 11 7 2007 Truong Quang Hung uưug tr u ng ạy n t u rg t - u L v m - g ng THỊ TRƯỜNG NGOẠI HOI Các dạng thị trường ngoại hối Thị trường giáố ngạy các đống tiền đườc muạ vá bán ngạy tức thời Thị trường ky hạn cạc đống tiền đườc muạ bạn ờ vạo mốt thời điềm trong tường lại vời ty giạ đườc thố ạ thuận trườc Thị trường quyền chốn muạ vạ bạn quyền đườc muạ vạ bạn ngốại tề trống mốt khốạng thời giạn vạ ty giạ đườc thố ạ thuạn trườc 11 7 2007 Truong Quang Hung 5 THỊ TRƯỜNG NGOẠI HOI The Market for Foreign Exchange Daily average 111 billion of US dollar 11 7 2007 Truong Quang Hung

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN