TAILIEUCHUNG - Xây dựng, phát triển toàn diện giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đổi mới

Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong, lãnh tụ chính trị, bộ tham mưu của giai cấp công nhân, ngay từ ngày đầu thành lập đã xác định: "Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng". Qua từng giai đoạn cách mạng, quan điểm của Đảng ta về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân, về xây dựng, phát triển giai cấp công nhân ngày càng được bổ sung, hoàn thiện. | XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI Nguồn ảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong lãnh tụ chính trị bộ tham mưu của giai cấp công nhân ngay từ ngày đầu thành lập đã xác định Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng 1 . Qua từng giai đoạn cách mạng quan điểm của Đảng ta về vị trí vai trò của giai cấp công nhân về xây dựng phát triển giai cấp công nhân ngày càng được bổ sung hoàn thiện. Tại Đại hội II của Đảng tháng 2-1951 Đảng ta chủ trương xây dựng chính quyền nhân dân dựa vào Mặt trận Dân tộc thống nhất lấy liên minh công nhân nông dân và lao động trí thức làm nền tảng do giai cấp công nhân lãnh đạo. Trong suốt quá trình lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền Đảng ta luôn coi giai cấp công nhân là lực lượng nòng cốt lãnh đạo cách mạng và đã đưa ra nhiều chủ trương chính sách nhằm tập hợp xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh thực sự phát huy được vai trò tiên phong trong cách mạng góp phần đưa sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước đi đến thắng lợi. Khi nước nhà thống nhất cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội vấn đề xây dựng và phát huy vai trò của giai cấp công nhân tiếp tục được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Nghị quyết Đại hội IV của Đảng xác định xây dựng giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng xứng đáng với vai trò giai cấp tiên phong lãnh đạo cách mạng là nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của vấn đề xây dựng và phát triển giai cấp công nhân trong giai đoạn cách mạng mới Nghị quyết Đại hội VI của Đảng năm 1986 chỉ rõ Đảng cần có những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa và trình độ hiểu biết về mọi mặt để xứng đáng với vị trí giai cấp tiên phong của cách mạng đồng thời chăm lo đời sống vật chất và văn hóa tạo ra những điều kiện cần thiết để giai cấp công nhân hoàn .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN