TAILIEUCHUNG - Luận án Tiến sĩ Chính sách công: Thực hiện chính sách phát triển công chức văn hóa - xã hội cấp xã ở vùng Tây Nam Bộ

Luận án trình bày cơ sở lý luận về thực hiện chính sách phát triển công chức VH-XH cấp xã; Thực tiễn thực hiện chính sách phát triển công chức VH-XH cấp xã ở vùng TNB; Một số giải pháp hoàn thiện thực hiện chính sách phát triển công chức VH-XH cấp xã ở vùng TNB. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐOÀN VĂN TRAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI CẤP XÃ Ở VÙNG TÂY NAM BỘ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG Hà Nội năm 2021 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐOÀN VĂN TRAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI CẤP XÃ Ở VÙNG TÂY NAM BỘ Ngành Chính sách công Mã số LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1. . Phạm Minh Phúc 2. TS. Phú Văn Hẳn Hà Nội năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu và trích dẫn trong Luận án là trung thực. Kết quả nghiên cứu của Luận án chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào. Tác giả Luận án i MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU . 11 . Tổng quan các nghiên cứu về khái niệm vai trò và đặc điểm của công chức văn hóa - xã hội cấp xã . 11 . Về khái niệm công chức văn hóa - xã hội cấp xã. 11 . Vai trò công chức văn hóa - xã hội cấp xã . 13 . Đặc điểm công chức văn hóa - xã hội cấp xã . 17 . Tổng quan các nghiên cứu về ch nh s ch ph t triển c ng chức văn hóa - xã hội cấp xã . 19 . Nhóm nghiên cứu về yêu cầu của phát triển công chức cấp xã . 19 . Nhóm nghiên cứu về thực trạng công chức cấp x . 22 . Nhóm nghiên cứu về giải pháp cải thiện chất lượng công chức văn hóa - xã hội cấp xã. 25 . Những vấn đề đã đƣợc nghiên cứu và vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu . 44 . Những vấn đề đ được nghiên cứu và tác giả tiếp thu . 44 . Những khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu . 46 Tiểu kết chƣơng 1 . 47 Chƣơng 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI CẤP XÃ . 48 . Khái niệm đặc điểm và vai trò của công chức văn hóa - xã hội cấp xã . 48 . Khái niệm công chức công chức văn hóa - xã hội cấp xã . 48 . Đặc điểm của công chức văn hóa - xã hội cấp xã . 53 . Vai trò của công chức văn hóa - xã hội cấp xã . 54 . Lý .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.