TAILIEUCHUNG - Sự cạnh tranh về giá sản xuất lúa gạo ở Việt Nam

Tài liệu tham khảo ngành kinh tế thương mại, Sự cạnh tranh về giá sản xuất lúa gạo ở Việt Nam | Phát trien Nong thon Bai đọc Chương trình Giang day Kinh tê Fulbright Sức canh tranh về giá cua san xuất lua gao ô VN . Sức cạnh tranh ve giá của sản xuất lúa gạo ở Việt Nam Những tác động của các chính sách trong nước và các nhân tố bên ngoài Romeo M. Bautista Bản tin kinh tế ASEAN Tập 16 Số 1 Tháng 4 năm 1999 Singapore Viện nghiên cứu Đông Nam A Bản dịch này được phép sử dụng của Viện nghiên cứu Đông Nam A và đưa lên Internet đến tháng 2 2005 The Price Competitiveness of Rice Production in Vietnam Effects of Domestic Policies and External Factors by Romeo M. Bautista was first published in English in the journal ASEAN Economic Bulletin Vol 16 No 1 April 1999 Singapore Institute of Southeast Asian Studies . Translated with the kind permission of the publisher Institute of Southeast Asian Studies. Website http Sức cạnh tranh về giá của sản xuất lúa gạo ả Việt Nam Nhũng tác động của các chính sách trong nuớc và các nhân tô bên ngoài Chương trình Giang day Kinh tê Fulbright Niên khoa 2003-2004 Phát trien Nong thon Bai đọc Romeo M. Bautista 2 Biên dịch Hoai Trung Sức cạnh tranh về giá của sản xuất lúa gạo ả Việt Nam Nhũng tác động của các chính sách trong nuớc và các nhân tô bên ngoài Chương trình Giang day Kinh tê Fulbright Niên khoa 2003-2004 Phát trien Nong thon Bai đọc Bài viết này tính sức cạnh tranh về giá cả của sản phẩm nông nghiệp quan trọng nhất của Việt Nam xem xét quá trính phát triển của sự cạnh tranh đó trong giai đoạn cải cách kinh tế gân đây và tìm hiểu về tầm quan trọng tương đối của các vấn đề sau liên quan đến những thay đổi của sự cạnh tranh trong giá cả 1 những thay đổi của giá quốc tế của gạo và phân bón 2 thay đổi trong tỷ giá hối đoái thực và 3 thay đổi trong mức bảo hộ danh nghĩa nominal protection đối với gạo và phân bón. Nhân tố quan trọng nhất làm gạo của Việt Nam giảm khả năng cạnh tranh trong giai đoạn 1989-1995 là việc tỷ giá hối đoái thực tăng mạnh các chính sách kinh tế vĩ mô là nguyên do chính đẩy tỷ giá đó tăng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN