TAILIEUCHUNG - Giáo trình Nguyên tắc phương pháp thẩm định giá (phần cuối)

Tài liệu tham khảo giáo trình nguyên tắc phương pháp thẩm định giá - phần cuối . Phương pháp chi phí giảm giá Cơ sở lý luận - Dựa trên giả định rằng giá trị của tài sản cần định giá có thể được đo bằng chi phí làm ra một tài sản tương tự và coi đây như là một vật thay thế. - Dựa chủ yếu vào nguyên tắc thay thế. Trường hợp áp dụng - Định giá các tài sản không có chức năng sinh lời, các tài sản chuyên dùng, đơn chiếc; - Định. | Giáo trình Nguyên tắc phương pháp thẩm định giá phần cuối 3. Phương pháp chi phí giảm giá Cơ sở lý luận - Dựa trên giả định rằng giá trị của tài sản cần định giá có thể được đo bằng chi phí làm ra một tài sản tương tự và coi đây như là một vật thay thế. - Dựa chủ yếu vào nguyên tắc thay thế. Trường hợp áp dụng - Định giá các tài sản không có chức năng sinh lời các tài sản chuyên dùng đơn chiếc - Định giá cho mục đích bảo hiểm thu thuế đấu thầu - Thường được dùng có tính chất bổ sung hoặc kiểm tra đối với các phương pháp định giá khác. Các bước tiến hành Bước 1- ước tính giá trị của miếng đất mục tiêu cần định giá coi như miếng đất đó là đất trống và giả sử rằng sử dụng hiện tại là sử dụng cao nhất và tốt nhất. đối với bất động sản Bước 2- ước tính các chi phí hiện tại để xây dựng lại những công trình hiện có trên miếng đất đối với bất động sản . ước tính chi phí tạo lập và đưa vào sử dụng một máy thiết bị mới cùng loại có tính năng kỹ thuật tương tự đối với máy thiết bị . Bước 3- ước tính tổng số tiền giảm giá tích luỹ của tài sản xét trên tất cả mọi nguyên nhân. Bước 4- Trừ số tiền giảm giá tích luỹ khỏi chi phí thay thế chênh lệch thu được là giá trị hiện tại của tài sản. Bước 5- Cộng giá trị Bước 1 với chi phí giảm giá Bước 4 sẽ được giá trị ước tính của BĐS cần định giá. ưu nhược điểm. - ưu điểm Sử dụng để định giá các tài sản dùng cho các giao dịch và mục đích riêng biệt Sử dụng khi không có các bằng chứng thị trường để so sánh thiếu cơ sở dự báo dòng lợi ích tương lai mà tài sản mang lại. - Nhươc điểm Cũng có những hạn chế của phơng pháp so sánh trực tiếp. Chi phí không phải lúc nào cũng đồng nhất hay phù hợp với giá trị. Phương pháp chi phí phải sử dụng cách tiếp cận cộng tới song tổng của nhiều bộ phận chưa chắc đã bằng với giá trị của toàn bộ. Việc ước tính giảm giá tích luỹ mang tính chủ quan nhiều hơn khách quan. Nhà định giá phải hiểu biết về kỹ thuật và phải có kinh nghiệm. 4. Phương pháp thặng dư Cơ sở lý luận Phương pháp thặng dư

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN