TAILIEUCHUNG - XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIAI CẤP CÔNG NHÂN CHÍNH LÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ XÃ HỘI BẢO ĐẢM CHO SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

Ngày 10-12-2007, tại Quảng Ninh, Tạp chí Cộng sản, Tỉnh ủy Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo: “Xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - Thực tiễn Vùng Mỏ Quảng Ninh”. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu Báo cáo Đề dẫn hội thảo của PGS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy | XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIAI CẤP CÔNG NHÂN CHÍNH LÀ XÂY DỰNG Cơ Sở Xã Hội bảo đảm cho sự Lãnh đạo của đảng Nguồn Ngày 10-12-2007 tại Quảng Ninh Tạp chí Cộng sản Tỉnh ủy Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo Xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - Thực tiễn Vùng Mỏ Quảng Ninh . Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu Báo cáo Đề dẫn hội thảo của PGS TS Tạ Ngọc Tấn Ủy viên Trung ương Đảng Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Hôm nay tại vùng đất truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam - vùng mỏ Quảng Ninh - chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi thảo luận về một vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với không chỉ giai cấp công nhân mà còn là với Đảng với dân tộc và với cả sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Đó là vấn đề xây dựng và phát triển giai cấp công nhân trong thời kỳ mới. Trước hết cho phép tôi được thay mặt Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản chân thành cảm ơn Tỉnh ủy Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã nhiệt tình đầy trách nhiệm ủng hộ hợp tác cùng chúng tôi tổ chức cuộc hội thảo khoa học - thực tiễn này Đặc biệt việc đồng chí Nguyễn Minh Triết Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự Hội thảo hôm nay vừa là thể hiện sự coi trọng quan tâm sâu sát của Đảng Nhà nước ta đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển giai cấp công nhân đồng thời cũng là sự động viên ủng hộ đối với các cơ quan tổ chức cùng những người tham dự cuộc Hội thảo này. Chúng tôi xin được thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Bộ Chính trị trung ương Đảng Chủ tịch nước Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam giai cấp công nhân Việt Nam đã đi tiên phong trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc liên minh đoàn kết chặt chẽ với nông dân trí thức và các tầng lớp nhân dân lao động yêu nước làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN