TAILIEUCHUNG - PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

Toàn cầu hóa mà cốt lõi là toàn cầu hóa kinh tế đã trở thành một xu thế khách quan của thế giới, tác động và ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh các quốc gia cũng như diện mạo của thế giới. Là một chủ thể trong thế giới hiện đại, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã và đang chịu sự tác động, chi phối mạnh mẽ của toàn cầu hóa về mọi mặt. | PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ TRONG BỔI CẢNH TOÀN CẦU HÓA Nguồn Toàn cầu hóa mà cốt lõi là toàn cầu hóa kinh tế đã trở thành một xu thế khách quan của thế giới tác động và ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh các quốc gia cũng như diện mạo của thế giới. Là một chủ thể trong thế giới hiện đại phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã và đang chịu sự tác động chi phối mạnh mẽ của toàn cầu hóa về mọi mặt. 1. Thách thức đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế Những thay đổi của cục diện thế giới cùng sự tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa sau chiến tranh lạnh đã làm cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế rơi vào khủng hoảng nặng nề. Đó là sự khủng hoảng về lý luận đường lối phát triển về cơ cấu giai cấp - xã hội đặc biệt là cơ cấu giai cấp công nhân - lực lượng xã hội nền tảng cho phong trào này. Phong trào còn chịu sự chống phá của các thế lực thù địch mất đi một phần sự tín nhiệm ủng hộ của các lực lượng truyền thống trước đây. Các Đảng Cộng sản bị công kích chèn ép trong cơ chế đa nguyên chính trị của các chính phủ tư sản từ đó dẫn đến nhiều thua thiệt trong tranh cử. Toàn cầu hóa tạo ra tình trạng cạnh tranh quyết liệt về việc làm điều kiện sống. làm nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến phân hóa trong nội bộ giai cấp công nhân ở từng nước cũng như trên phạm vi khu vực và toàn cầu gây chia rẽ khối đoàn kết thống nhất của giai cấp công nhân. Thực trạng trên đòi hỏi các Đảng Cộng sản muốn tồn tại và phát triển phải tự đổi mới về lý luận cơ cấu tổ chức hình thức tập hợp lực lượng cũng như phương thức đấu tranh. Nói cách khác Đảng Cộng sản phải tự đổi mới từ chính đảng mác xít truyền thống thành chính đảng mác xít hiện đại đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ mới. 2. Sức sống mới của chủ nghĩa xã hội Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay các nước xã hội chủ nghĩa không chỉ kiên định trụ vững mà còn từng bước vượt qua những khó khăn thách thức tiếp tục thực hiện cải cách đổi mới thắng lợi về mọi mặt và nâng cao vị thế quốc tế của mình. Con đường cải .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN