TAILIEUCHUNG - Giải tích mạng - p8

Công thức dòng và áp lúc ngắn mạch 3 pha chạm đất tại nút p Thành phần 3 pha 1 I a, b, c p( F ) = Thành phần đối xứng 0 I 0, 1, 2 p( F ) = E p(0) zF + Z (1) pp a2 a 1 3 E p( 0) zF + Z (1) pp 1 0 0 E a, b, c p( F ) = zF E p( 0) zF + Z (1) pp a2 a E 0, 1, 2 p( F ) = 3 zF E p( 0) zF + Z (1) pp 1 0 1 ⎛ b E ia(,F,)c = ⎜ Ei ( 0) − ⎜ zF + Z (1). | GIẢI TÍCH MẠNG Bảng Công thức dòng và áp lúc ngắn mạch 3 pha chạm đất tại nútp Thành phần 3 pha Thành phần đối xứng I E 1 0 a b c p F - Ep 0 7 Z 1 ZF Zpp a2 0 1 2 p F - 3Ep 0 Z 1 ZF Z pp a b c p F - ZF Ep 0 7 Z 1 ZF Zpp a2 0 12 p F - 3 ZF Ep 0 7 Z 1 ZF Zpp I 1 a 0 1 0 E 1 a 0 1 0 Fa b c_ fp Zip Ep 0 EiF - Ei 0 z. Z0 ZF Z pp J i p a2 Z 1 E_ x F 0 1 2 7 p Zip Ep 0 Ei F F Ei0 ĩễ ZF Z pp J i p a 1 0 . Ngắn mạch 1 pha chạm đất. V0 1 2_ Yf F 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ma trận tổng dẫn ngắn mạch 1 pha chạm đất ở pha a thu được từ bảng . Dòng ngắn mạch và điện áp nút thu được bằng cách thay thế Y0 1 2 từ phương trình vào trong và . Dòng ngắn mạch tại nút p là -1 I 0 1 p F I 1-c 1 p F I _2C 1 p F Yf 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Z 00 Y 1 Z pp 3 Z 0 Zpp 3 Z 0 Zl Zpp 3 Z 2 ỵ Zpp 3 1 Z Yf 1 Z p 3 Z 1 Zl Z pp 3 Z 2 ỵ Zpp 3 Z y Zpp 3 1 Z 2 y 1 Z pp 3 V3 0 0 Trang 102 GIẢI TÍCH MẠNG Biến đổi đơn giản ta có I 0 1 p F 1 I 2 1 p F Z 0 2Z 2 7r-Z pp 2Z pp 37F 1 1 Thành phần pha của dòng ngắn mạch tại nút p có thể thu được bằng cách nhân cả hai vế của phương trình bởi Ts. Dòng thu được là I 1 p F I 1 p F I 1 p F Điện áp ngắn mạch tại nút p là E 0 E p F 1 Z 2 1 Z pp 3 Z 0 2c Zpp 3 Z 0 2l Zpp 3 E 1 E p F 7 2 y- Zpp 3 1 Z i L 1 Zpp 3 Zrn y- Zpp 3 E 2C Ep F 7 2 Zpp 3 7 2 Zpp 3 1 Z . . -Z- 1 Z pp 3 0 V3 0 Biến đổi đơn giản ta có p 0 Ep F _ p F E 2 Ep F 43 z 0 - pp Z 0 Z 1 37 -pp 7 pp 2 7f Z 0 2Z 1 3 Zpp 2Zpp 37f - Z 12 - pp Thành phần pha của điện áp ngắn mạch. E 0 Lp F Z í0 2Z .2 37 -Zpp 2Zpp 37f E Ep F Z Ị- Z Ỉ1L a2 7pp 7 pp Z 0 2Z 1 37 ZDD 2Zpp 37F E 2 Ep F Z . - Z 22 a - pp pp Z 0 2Z 1 37r- Zpp 2Zpp 37f Trang 103 GIẢI TÍCH MẠNG Điện áp tại các nút khác nút p là p 0 Ei F E 1 . Ei F E 2 Ei F Biến đổi đơn giản ta có E 0 Ei F 0 E .Vi E F Vã E 2 F 0 Các thành phần pha là E Ei F 1 E F a2 X u. LLI a Các công thức thu được trong các mục trên tổng kết trong bảng . Điện áp của một pha đối với đất xem như một đơn vị so với gốc qui chiếu. Công thức trong bảng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN