TAILIEUCHUNG - BÀI TẬP RÈN LUYỆN CỰC TRỊ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT

Tham khảo tài liệu bài tập rèn luyện cực trị ôn thi tốt nghiệp thpt , tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bài 1: Cho h/số y = x3 – 3mx2 + 3(2m – 1)x + 1. Với giá trị nào của m, hàm số có cực đại và cực tiểu ĐS: m 1 Bài 2: Cho h/số y = x3 + mx2 – 3. Định m để hàm số luôn luôn có cực đại, cực tiểu ĐS : m 0 Bài 3: Cho h/số y = x3 – 6x2 + 3(m + 2)x – m – 6. Định m để hàm số có cực trị ĐS : m < 2 Bài 4: Cho h/số y = mx3 + 2x2 + 4x – 2m + 1. Định m để hàm số đạt cực đại tại x = 2 ĐS : m = -1 Bài 5:Cho h/số y = x3 – mx2 + (m2 – m –5) x +1 Định m để hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 ĐS : m = - 1 Bài 6: Chứng minh rằng hs y = x3 – mx2 – 2x + 1 luôn có một cực đại và một cực tiểu với mọi m Bài 7: Chứng minh rằng hàm số y = x3 – (m + 4)x2 – 4x + m luôn luôn có cực trị với mọi m Bài 8: Cho h/số y = x4 + (m2 – 9)x2 + 10. Tìm m để hàm số có 3 cực trị ĐS : -3 < m < 3 BÀI TẬP CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG:CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN