TAILIEUCHUNG - Ung Thư Ruột ThẳngTrực Tràng (1)

Cách đây 14 ngày: Bệnh nhân nam, caucasian, 62 tuổi, do khu nội thương gửi sang clinic về ung thư hỏi ý kiến v/v ung thư ruột thẳng (rectum, trực tràng). Bnhân cách đây 5 năm, tìm ra ung thư prostate, limited stage, bnhân chọn total prostatectomy (không có radiotherapy cho prostate cancer). Cách đây 4 tuần, tự nhiên thấy bựt máu tuơi sau khi đại tiện. Soi ruột già thấy môt vết (lesion) ở khoảng 4 cm cách bờ hậu môn (4 cm from the anal verge) Biopsy thấy đây là carcinoma in situ (adenocarcinoma). CAT scan cho. | Ung Thư Ruột Thăng- Trực Tràng 1 Cách đây 14 ngày Bệnh nhân nam Caucasian 62 tuổi do khu nội thương gửi sang clinic về ung thư hỏi ý kiến v v ung thư ruột thẳng rectum trực tràng . Bnhân cách đây 5 năm tìm ra ung thư prostate limited stage bnhân chọn total prostatectomy không có radiotherapy cho prostate cancer . Cách đây 4 tuần tự nhiên thấy bựt máu tuơi sau khi đại tiện. Soi ruột già thấy môt vết lesion ở khoảng 4 cm cách bờ hậu môn 4 cm from the anal verge Biopsy thấy đây là carcinoma in situ adenocarcinoma . CAT scan cho thấy có lẽ là cysts ở gan nhưng không thể nào biết chắc có ung thư solid lesions đã chạy đến gan không. PET Positron Emission Tomography thấy hai vết lesions ở thùy phải của gan right lobe of the liver . PSA Prostatic specific Antigen zero. Bone scan nuclear med negative. Bnhân được gửi sang clinic Hemato-Oncology hỏi ý kiến bạn ở điểm này với các dữ kiện trên. còn tiếp Ung Thư Ruột Thẳng-Trực Tràng 2 Khám bnhân cao 180 cm nặng 102 kg. Khám ruột thẳng bằng ngón tay ở đầu ngón tay khám thấy môt vết lesion cứng hard cauliflower khá lớn chiếm 1 4 chu vi của ruột thẳng ở phía trước anterior aspect of the rectum . Vết này rất đau tender nhưng cơ vòng hậu môn sphincter có lẽ không bị ảnh hưởng. Bệnh nhân không bị vãi phân no incontinence of stool . Khám hậu môn phải ngưng tại đây vì bệnh nhân rất đau cho nên không biết thêm tin tức gì về prostate bằng cách khám ngón tay no more information obtainable by digital examination regarding patient s prostatic bed . Khám bụng không có gì lạ bờ gan không rờ thấỵ. Chiều dài mặt trước giữa gan liver span at the R mid clavicular line khoảng 12cm do gõ thành bụng by percussion . Lá lách spleen không rờ thấy. Không rờ thấy hạch ở đâu cả no peripheral lymphadenopathy at the neck supraclavic axillary inguinal areas . Đầu cổ tim phổi không có gì lạ. Bóp các xương dài deep palpation of the long bones không thấy đau no tenderness . Phòng thí nghiệm máu và hoá học Lab Hematocrit 42 PSA zero thử nghiệm gan normal CEA còn