TAILIEUCHUNG - Lập kế hoạch khởi sự kinh doanh hiệu quả

Qúa trình hoạch định trong doanh nghiệp buộc bạn phải nhìn vào các hoạt động trong tương lai của công ty và dự kiến trước những gì có thể xảy ra. Một kế hoạch tốt cần phải xem xét được công ty theo cách nhìn phân tích, đánh giá được hiện trạng của nó và những triển vọng trong tương lai một cách khách quan nhất. | tài liêu tham khảo Kế hoạch kinh doanh Lập kế hoạch khởi sự kinh doanh Tài liêu đọc thêm cho khoá Tập huận kế hoạch khởi sự doanh nghiệp Giảng viên Thạc Sỹ Luật gia Nguyễn Phú Quốc. Practical Business Planning for newventure Nguyen Phu Quoc MBA BLL. tài liêu tham khảo Kế hoạch kinh doanh Lời cảm ơn Khi chuẩn bị tài liêu này tác giả đã tham khảo những nguồn tài liêu và internet sau đây. Tác giả xin cảm ơn sự đóng góp quí báu của họ cho tâp tài liêu này Giáo Sư Mike Porter Giảng viên trường Quản trị kinh doanh Hardvard Hardvard Bussiness School Dự án UNIDO-MPI US VIE 95 004 Danh mục công việc của nhà doanh nghiệp để chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh. Ginny L. Kuebler Lâp Kế hoạch kinh doanh Nhà xuất bản Tư vấn Quản lý Hòm thư 479 Vestal New York 13851-4079 Hans Stoessel Kế hoạch kinh doanh Tài liệu đọc thêm cho khoá học Hoạch định và thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh do trung tâm học viện công nghệ châu á AITCV Hà nội hợp tác với sEaQiP Vietnam tổ chức Viế t kế hoạch kinh doanh 2001 Practical Business Planning for newventure Nguyen Phu Quoc MBA BLL. tài liêu tham khảo Kế hoạch kinh doanh DIRECTION FOR USE Sử dụng tài liệu này như thế nào Tài liêu này nhằm mục đích hỗ trợ cho những người muốn lâp một bản kế hoạch kinh doanh Ưu tiên cho lâp kế hoạch khởi sự kinh doanh - for start-up business một mặt nó cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan về một bản kế hoạch kinh doanh những nội dung cần có trong bản kế hoạch kinh doanh phần I . Đổng thời tài liêu cũng giới thiêu các phiếu bài tâp cho phép người đọc có thể từng bước hoàn thành các nội dung của bản kế hoạch dưới dạng bản nháp và lắp ráp lại thành một bản kế hoạch hoàn chỉnh phần II . Cuối cùng một bản kế hoạch kinh doanh mẫu được trình bày dưới dạng ví dụ để người đọc tham khảo và so sánh. Tài liêu này được khuyến cáo sử dụng như sau Bước 1 Người đọc nên đọc kỹ phần giới thiêu về lâp KHKD từ trang 4 đến trang 40 để hiểu rõ nội dung và yêu cầu của bản KHKD. Bước 2 Người đọc sử dụng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN