TAILIEUCHUNG - Giải tích mạng - p7

Nhiệm vụ của giải tích mạng là tính toán các thông số chế độ làm việc, chủ yếu là dòng và áp tại mọi nút của mạng điện. Việc xác định các thông số chế độ mạng điện rất có ý nghĩa khi thiết kế, vận hành và điều khiển hệ thống điện. Một số lớn các thuật toán được đề xuất trong 20 năm trở lại đây. Trong chương này ta giới thiệu các phương pháp đó trên các khía cạnh như: Dễ chương trình hóa, tốc độ giải, độ chính xác Việc tính toán dòng công suất phải. | GIẢI TÍCH MẠNG CHƯƠNG6 TRÀO LƯU CÔNG SUẤT . GIỚI THIỆU Nhiệm vụ của giải tích mạng là tính toán các thông số chế độ làm việc chủ yếu là dòng và áp tại mọi nút của mạng điện. Việc xác định các thông số chế độ mạng điện rất có ý nghĩa khi thiết kế vận hành và điều khiển hệ thống điện. Một số lớn các thuật toán được đề xuất trong 20 năm trở lại đây. Trong chương này ta giới thiệu các phương pháp đó trên các khía cạnh như Dễ chương trình hóa tốc độ giải độ chính xác. Việc tính toán dòng công suất phải được tiến hành từng bước và hiệu chỉnh dần. Bên cạnh mục đích xác định trạng thái tỉnh thì việc tính toán dòng công suất còn là một phần của các chương trình về tối ưu và ổn định. Trước khi có sự xuất hiện của máy tính số việc tính toán dòng công suất được tiến hành bằng thiết bị phân tích mạng. Từ năm 1956 khi xuất hiện máy tính số đầu tiên thì phương pháp tính dòng công suất ứng dụng máy tính số được đề xuất và dần dần được thay thế các thiết bị phân tích mạng. Ngày nay các thiết bị phân tích mạng không còn được dùng nữa. . THIẾT LẬP CÔNG THỨC GIẢI TÍCH. Giả sử mạng truyền tải là mạng 3 pha đối xứng và được biểu diễn bằng mạng nối tiếp dương như trên hình . Các phần tử của mạng được liên kết với nhau nên ma trận tổng dẫn nút YNút có thể xác định từ sơ đồ. Theo sơ đồ ta có iNút YNút .VNút Ip Sp Vp P a b Hình Sơ đồ đa cổng của đường dây truyền tải YNút là một ma trận thưa và đối xứng. Tại các cổng của mạng có các nguồn công suất hay điện áp. Chính các nguồn này tại các cổng làm cho áp và dòng liên hệ phi tuyến với nhau theo chúng ta có thể xác định được công suất tác dụng và phản kháng bơm vào mạng quy ước công suất dương khi có chiều bơm vào mạng dưới dạng hàm phi tuyến của Vp và Ip. Ta có thể hình dung nguồn công suất bơm vào mạng nối ngang qua cổng tại đầu dương của nguồn bơm như hình . Trang 77 GIẢI TÍCH MẠNG Phân loại các nút - Nút P -Q là nút mà công suất tác dụng P và công suất phản kháng Q là cố định như nút P ở chẳng hạn V I ssP

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN