TAILIEUCHUNG - Giải tích mạng - p6

Những phương pháp trình bày trong các mục trên đòi hỏi một sự chuyển đổi và đảo ngược những ma trận để có được những ma trận mạng. Một phương pháp thay thế dựa trên một thuật toán có thể được dùng để thành lập trực tiếp ma trận tổng trở nút từ những thông số hệ thống và số nút đã được mã hoá. Nguyên tắc của thuật toán là thành lập ma trận tổng trở nút theo từng bước, mô phỏng cấu trúc của mạng bằng cách thêm vào từng nhánh một. Một ma trận được thành lập. | GIẢI TÍCH MẠNG CHƯƠNG5 CÁC THUẬT TOÁN DÙNG CHO VIỆC THÀNH LẬP những ma trận mạng . GIỚI THIỆU. Những phương pháp trình bày trong các mục trên đòi hỏi một sự chuyển đổi và đảo ngược những ma trận để có được những ma trận mạng. Một phương pháp thay thế dựa trên một thuật toán có thể được dùng để thành lập trực tiếp ma trận tổng trở nút từ những thông số hệ thống và số nút đã được mã hoá. Nguyên tắc của thuật toán là thành lập ma trận tổng trở nút theo từng bước mô phỏng cấu trúc của mạng bằng cách thêm vào từng nhánh một. Một ma trận được thành lập cho mạng riêng được biểu thị sau khi mỗi phần tử được nối với mạng. Ngoài ra một thuật toán được biểu thị để chuyển hóa ma trận tổng dẫn vòng từ ma trận tổng trở nút đã định. Các phương trình mạng INút YNút .ENút ENút ZNút -l-Nút YNút A .y. A ZNút Ynúỉ 1 . XÁC ĐỊNH MA TRẬN YNÚT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP. Gọi Ei Ej Ek là điện áp tại các nút khi bơm một dòng vào nút i. E . _ T Ii 4 x77- - Ej 7 L VxX kn-E ũyj rỹík yờ -L -L VSxA Yii Ek ưl yii Hình Sơ đồ mô tả mạng điện tại 1 nút Ij 0 V j i L y i -Ei L Ei- Ej yy i Trang 67 GIẢI TÍCH MẠNG 2 yjE 2 yE-2 yE jYi J I J I Ei 2 yij 2 yjj 2 Ej - yjj jYi jYi jYi Ei y 2y . Ej - y Ta có Y 2 yij 2 yj y 2 yy Y - y Do đó _ Ii Y .Ei 2 YE 2 Y EI Vậy YNút là ma trận có các thành phần trên đường chéo chính là Yii thành phần ngoài đường chéo là Yjj. Chú ý Nếu có tương hổ thì chúng ta phải tính thêm các thành phần tương hỗ. Yi 2 yiij 2 yt 2 yij rs yii 2 yt 2 yij rs Yij - yij ij 2 yij rs . THUẬT TOÁN ĐỂ THÀNH LẬP MA TRẬN TỔNG TRỞ NÚT . Ph ương trình biểu diễn của một mạng riêng. Giả thiết rằng ma trận tổng trở nút ZNút được biết từ một mạng riêng m nút và một nút qui chiếu 0. Phương trình biểu diễn của mạng này cho trong hình là Trong đó ẼNun m x 1 vectơ của các điện áp nút được đo đối với nút qui chiếu. ĩNuÍt m x 1 vectơ của các dòng điện được bơm vào nút khi một nhánh p - q được thêm vào mạng riêng nó có thể là một nhánh cây hoặc một nhánh bù cây như cho ở hình Trang 68

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG