TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quy trình nhuộm vải

Bài giảng Quy trình nhuộm vải sau đây sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về nguyên liệu nhuộm, xử lý nguyên liệu nhuộm, nhuộm, xử lý hoàn tất. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những quy trình này. | NGUYÊN LIỆU NHUỘM . . . . _ Nguyên liệu ẹụa quạ trình nhuộm trong nhá thuộc váo loại mát háng má khách háng yệu cầu nhuộm chu yêu _háng jệán vá háng vái cá hái đêu cộ chung đác điệ m cấu tạo lá sôi cotộn. Tính chất sợi coton ưu sợi cotton co tính hút ám cáo thoáng mát. Nhựợc bệ mặtdệ bị ntótt. dễ ẩ ràng khịtìếp xũc vỢt nhiệt đo cáo bện vôi thôi gián kệm dệ mục khi tiếp xuc hóá chất táy rửá co nong đo cáo. THUỘC NHUỘM . X- x . Thuôc nhuộm hoạt tính Thuoc nMm hoạt tính á tìụtốc nhiệm án tron . trong phán tù- chứámột Mẹ rì. ụg n tí hoát tính ọo thệ thực h ện mo i liện kết hoá trị vôi vát liệu noi chung vá xô sợi trong quá trình n ôm đo bền giát vá đo bện ánh sáng kệm. phanquangthoai@yahoo - upload Thuốc nhuộm trực tiếp La loạnhuốẹnhụộm hòa tan trong nước có khí nặng tự nhuộm tư nàm trên vặt liệu mà khống càn bất cứ sự chuyển hóa nặố xặy kê t hydro và vàndêrvặn. Thuộẹ nhuộm trưẹ tiếp dùng để nhuóm9ẹạẹ phê phàm dệt từ xơ bóng viscosê tơ tàm một so được dung đê nhuộm Xơ polyàmid. Thuoc nhu m trự M gam tóMẹtóẠmàu và a h máu nhi thu tnhiỊỘm tr ọiti gê_thày đo i khi ạhtiộrnctíc vật liêu khàc độ nhuộm tôi ưu cuà thuốc nhuộm trực tiếp khoàng 75-95oC tuy vào moi màu và loại vạt liêu nhuộm. CÁC HÓA CHAT Sử DỤNG TRONG QUA TRÌNH NHUỘM . . Các hốa chát cơ bản NàOH Làm nhiêm vu phà huy càc tàp chất thiên nhiên cuà ẹêllụlóSê biến chung thành nhưng chất dê tàn. Dươi tàc dung củà NàOH xà phong mơi được tào thành sê gộp phàn nhu hộà cac chất sàp trong vài. NàOH phàn huy càc pêptit thành rươu và càc gạ ạẹtiẹ là nhưng dê tan trOng moi trương kiêm. phanquangthoai@yahoo - upload__ NaSiO3 Cong dung chính là để on định H2O2 - la chất oxy hoa cực mạnh. Ngoai ra con co tac dung khấc như Ngan ngừa sự tao thanh gỉ sat. Hap thụ chai. ban. Acid Nham mục đích tao moi trường acid cho cac qua trình nhuom giụ hồ. thường dung la acid acetic dười dang dam . H2O2 hydrogen peroxy La tac nhan tay trang cho vai .