TAILIEUCHUNG - Visual Studio 2008 - Lập Trình C# 2008 Cơ Bản phần 4

Hướng dẫn: Sử dụng: timer, PictureBox, Button và 2 file hình , 3. Viết chương trình nhập hai số nguyên dương n và m. | sưu tấm bởi http Learning Sections TqmgTSmBàoTgoMqngMÃy Tính Nhá tNghậ . Microsoft ĐÓITÁCĐÀO TẠO CÙA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM GOLD CERTIFIED - . __ 105 Bà Huyện Thanh Quan Q3 TP. HCM 7 NH AT NGHẸ Td 9 322-735 - Fag wwwnhatogheicom Qfrner Bài tập 1. Viet chương trình tạo dòng chữ xuất hiện lần lượt từng ký tự có nội dung như sau IblChucMung Timerl btnDungChay btnThoat - Button Dừng Chạy có nhiệm vụ không cho cho Timer hoạt động và đổi nội dung Text của button btnDungChay từ Dừng sang Chạy hoặc ngược lại. - Button Thoát dùng để dừng chương trình. 2. Viet chương trình tạo form Bướm bay trong phạm vi form như sau Hướng dẫn Sử dụng timer PictureBox Button và 2 file hình 3. Viet chương trình nhập hai số nguyên dương n và m. Tính theo yêu cầu đã chọn như sau Lưu hành nội bộ Trang 32 sưu tấm bởi http Learning Sections TqmgTSmBàoTgoMqngMÃy Tính Nhá tNghậ . Microsoft ĐÓITÁCĐÀO TẠO CÙA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM GOLD CERTIFIED - . __ 105 Bà Huyện Thanh Quan Q3 TP. HCM 7 NH AT NGHẸ Td 9 322-735 - Fag wwwnhatogheicom Qfrner txtN txtM radl rad2 txtKQ btnTinh btnXoa btnThoat - Button Tính btnTinh tính toán và xuất kết quả ra TextBox txtKQ. - Button Xóa xóa trống tất cả các TextBox đưa con trỏ vào ô txtN. - Button Thoát dừng chương trình. 4. Từ Ví Dụ tạo và bổ sung thêm các công cụ CommonDialog để được ứng dụng dạng giao diện đơn văn bản Single-Document Interface SDI . 5. Phát triển bài tập 4 để có thể mở cùng lúc nhiều cửa sổ - dạng giao diện đa văn bản Multi-Document Interface MDI -- oOo -- Lưu hành nội bộ Trang 33 sưu tấm bởi http Learning Sections Tqmg Tầm Bào TgoMgng Mây Tính Nhất Ntfi . Microsoft ĐÓITÁCĐÀO TẠO CÙA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM GOLD CERTIFIED - . 105 Bà Huyện Thanh Quan Q3 TP. HCM 7 NH AT NGHẸ Td 9 322-735 - Fag wwwnhatogheicom Qfrner Chương 3 ARRAY - STRING - EXCEPTION Bài 5 ARRAY MẢNG I. Măng 1 chiều 1. Định nghĩa - .