TAILIEUCHUNG - 5 bộ đề thi tự ôn môn toán cực hay

Tham khảo tài liệu '5 bộ đề thi tự ôn môn toán cực hay', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ TỰ ÔN TẬP SỐ 1 Thời gian làm bài 120 phút ĐỀ BÀI Bài 1 2 điểm Tính thể tích khối tứ diện ABCD biết AB a và AC AD BC BD CD 3 . Bài 2 2điểm Cho hình chóp tam giác có đáy là tam giác đều cạnh 7a cạnh bên SC vuông góc với mặt phẳng ABC và SC 7a. Dựng và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA Và BC Bài 3 2 điểm Cho hình chóp có đáy ABCD là hình chữ nhật có cạnh AB a cạnh SA 1 ABCD cạnh bên SC hợp với đáy góc a và hợp với mặt bên SAB một góc p. Bài 4 2 điểm Cho hình hộp chữ nhật B C D có AB a AB hợp với mặt phẳng A D CB một góc a ZBAC 3. CMR a3tan Jsin 3 a sin 3-a cos X cos 3 Câu 5 2 điểm Trên đường thẳng vuông góc tại A với mặt phẳng chứa hình vuông ABCD cạnh a ta lấy điểm S với SA 2a. Gọi B D là hình chiếu vuông góc của A lên SB và SD. Mặt phẳng AB D cắt SC tại C . Tính thể tích hình chóp C D .Hết. ĐỀ TỰ ÔN TẬP SỐ 2 Thời gian 90 phút ĐỀ BÀI Câu 1. 3 điêm Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho 2 mặt phăng P 2x y z 2 0 và Q x 4y 2z 3 0 a CMR P 1 Q b Viết phương trình mặt phăng R đi qua gốc tọa độ O và giao tuyến d của P và Q . c Viết phương trình đường thăng d song song với d và đi qua diểm M 1 2 3 . Câu 2. 3 điêm Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho đường thăng d và mặt phăng P có x 12 y 9 z 1 phương trình d 4 Ỵ P 3x 5y z 2 0 a CMR d và P cắt nhau. Tìm tọa độ giao điểm. b Viết phương trình mặt phăng Q đi qua M 1 2 -1 và vuông góc với d c Viết phương trình hình chiếu vuông góc của d lên mặt phăng P . Câu 3. 3 điêm Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt phăng P y 2z 0 điểm A 1 2 3 B 1 1 1 và 2 đường thăng d x 1 ị y t z 4t x 2 ị y 4 2t z 1 d2 a CMR d1 và d2 chéo nhau. b Viết phương trình đường thăng d nằm trong P cắt cả d1 và d2 c Tìm M trên P sao cho chu vi tam giác MAB đạt giá trị bé nhất. Câu 4. 1 điêm Viết phương trình đường phân giác tạo bởi 2 đường thăng sau d1 i x 1 3t y 2t và d2 z 2 t x 1 2s y 3s z 2 s Hết ĐỀ TỰ ÔN TẬP SỐ 3 Thời gian 120 phút ĐỀ BÀI Câu 1. điểm Cho x y z 1 và thoả mãn điều kiện xy yz zx 2xyz Tìm giá trị lớn nhất của biểu

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN