TAILIEUCHUNG - Duyệt đơn giá tiền lương doanh nghiệp nhà nước

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế, Sở Tài Chính Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày sau. | Duyệt đơn giá tiền lương doanh nghiệp nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động tiền lương tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan phối hợp nếu có Cục Thuế Sở Tài Chính Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 10 ngày sau khi có kết quả họp Liên ngành. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đây đủ hồ sơ theo quy định Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký duyệt đơn giá tiền lương tại 2. Bước 2 văn thư của Sở. 3. Bước 3 Hồ sơ được chuyển đến Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH xem xét - Nếu chưa đây đủ thiếu sót thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi hoặc bổ sung điện thoại hoặc gửi công văn . - Nếu đây đủ hợp lệ tổng hợp trình Lãnh đạo Sở họp Liên ngành thông qua. Tổ chức họp Liên ngành Tài chính - Thuế - Lao động. Tên bước Mô tả bước Văn thư gửi văn bản thông báo kết quả đăng ký cho doanh 4. Bước 4 nghiệp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Công văn đăng ký đơn giá tiền lương. 2. Biểu mẫu tổng hợp đơn giá tiền lương. Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định 1 GIẢI TRÌNH XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG THEO TỔNG DOANH THU TỔNG DOANH .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN