TAILIEUCHUNG - Chương 5: Dữ liệu kiểu cấu trúc và hợp

Để lưu trữ các giá trị gồm nhiều thành phần dữ liệu giống nhau ta có kiểu biến mảng. Thực tế rất nhiều dữ liệu là tập các kiểu dữ liệu khác nhau tập hợp lại, để quản lý dữ liệu kiểu này C++ đưa ra kiểu dữ liệu cấu trúc. Một ví dụ của dữ liệu kiểu cấu trúc là một bảng lý lịch trong đó mỗi nhân sự được lưu trong một bảng gồm nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như họ tên, tuổi, giới tính, mức lương . | Chương 5. Dữ liệu kiểu cấu trúc và hợp CHƯƠNG 5 DỮ LIỆU KIỂU CẤU TRÚC VÀ HỢP Kiểu cấu trúc Cấu trúc tự trỏ và danh sách liên kết Kiểu hợp Kiểu liệt kê Để lưu trữ các giá trị gồm nhiều thành phần dữ liệu giống nhau ta có kiểu biến mảng. Thực tế rất nhiều dữ liệu là tập các kiểu dữ liệu khác nhau tập hợp lại để quản lý dữ liệu kiểu này C đưa ra kiểu dữ liệu cấu trúc. Một ví dụ của dữ liệu kiểu cấu trúc là một bảng lý lịch trong đó mỗi nhân sự được lưu trong một bảng gồm nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như họ tên tuổi giới tính mức lương . I. KIỀU CẤU TRÚC 1. Khai báo khởi tạo Để tạo ra một kiểu cấu trúc NSD cần phải khai báo tên của kiểu là một tên gọi do NSD tự đặt tên cùng với các thành phần dữ liệu có trong kiểu cấu trúc này. Một kiểu cấu trúc được khai báo theo mẫu sau struct tên kiểu các thành phần danh sách biến - Mỗi thành phần giống như một biến riêng của kiểu nó gồm kiểu và tên thành phần. Một thành phần cũng còn được gọi là trường. - Phần tên của kiểu cấu trúc và phần danh sách biến có thể có hoặc không. Tuy nhiên trong khai báo kí tự kết thúc cuối cùng phải là dấu chấm phẩy . - Các kiểu cấu trúc được phép khai báo lồng nhau nghĩa là một thành phần của kiểu cấu trúc có thể lại là một trường có kiểu cấu trúc. - Một biến có kiểu cấu trúc sẽ được phân bố bộ nhớ sao cho các thực hiện của nó được sắp liên tục theo thứ tự xuất hiện trong khai báo. 145 Chương 5. Dữ liệu kiểu cấu trúc và hợp - Khai báo biến kiểu cấu trúc cũng giống như khai báo các biến kiểu cơ sở dưới dạng struct tên cấu trúc danh sách biến kiểu cũ trong C hoặc tên cấu trúc danh sách biến trong C Các biến được khai báo cũng có thể đi kèm khởi tạo tên cấu trúc biến giá trị khởi tạo Ví dụ - Khai báo kiểu cấu trúc chứa phân số gồm 2 thành phần nguyên chứa tử số và mẫu số. struct Phanso int tu int mau hoặc struct Phanso int tu mau - Kiểu ngày tháng gồm 3 thành phần nguyên chứa ngày tháng năm. struct Ngaythang int ng int th int nam holiday 1 5 2000 một biến holiday cũng được khai báo kèm cùng kiểu này và

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG