TAILIEUCHUNG - Bảo vệ hệ thống điện - chương 10

Việc đóng các máy phát điện vào làm việc trong mạng có thể tạo nên dòng cân bằng lớn và dao động kéo dài | 143 Chuông 10 Tự ĐỘNG HOA ĐỒNG BỘ I. CÁC PHƯƠNG PHÁP HOA ĐÔNG BỘ Việc đóng các máy phát điện vào làm việc trong mạng co thể tạo nên dong cân bằng lổn vá dáo động keo dái. Tình trạng không mong muốn đo xáy rạ lá do Tốc độ goc quáy cUá máy phát được đong váo khác vổi tốc độ goc quáy đông bộ cUá các máy phát đáng lám việc trong hệ thống điện. Điện áp ợ đâu cực cUá máy phát được đong váo khác vổi điện áp trện thánh gop cUá nhá máy điện. Điệu kiện đệ7 các máy phát điện đống bộ co thệ7 lám việc song song vổi nháu trong hệ thống điện lá - rốto củá các máy phát phái quáy vổi một tốc độ gân như nháu. - điện áp ợ đâu cực các máy phát phái gân bằng nháu. - goc lệch phá tượng đối giựá các rốto khống được vượt quá giỢi hán cho phép. Vì vây đệ7 đong máy phát điện đống bộ váo lám việc song song vợi các máy phát khác củ y nhá máy điện háy hệ thống cân phái sợ bộ lám cho chung đống bộ vợi nháu. HOA ĐÔNG BỘ la qua trình lam cán bằng tóc độ góc quay va điện áp cua may phát được đóng vaó với tộc độ góc quay cua cac may phat đang lam việc va điện ap trện thanh góp nha may điện cung như chon thới điếm thích hợp đưa xung đi đóng may cằt cua may phat. co 2 phượng pháp hòá đống bộ hòá đống bộ chính xác vá hòá tư đống bộ. Hoa đồng bộ chính xác Khi đong máy phát bằng phượng pháp hoá chính xác cân phái thưc hiện nhưng cống việc sáu - Sán bằng vệ trị số củá điện áp máy phát được đong váo UF vá điện áp máng UHT IUF I UHTI - Sán bằng tốc độ goc quáy củá máy phát được đong váo fflF vá tốc độ goc quáy củá các máy phát trong hệ thống fflHT fflF OHT . - Lám cho goc phá củá các véctợ điện áp máy phát vá điện áp máng trung nháu váo luc đong máy cằt Goc lệch phá giữá các véctợ điện áp máy phát vá điện áp máng ỗ 0 Như vây trình tư thưc hiện hoá đống bộ chính xác như sáu Trước khi đóng một may phat vaó lam việc sóng sóng với cac may phat khac thì may phat đó phai được kích tư trước khi tóc độ quay va điện ap cua may phat đó xáp xỉ với tóc độ quay va điện ap cua cac may phat khac cán chọn thới điếm thuán

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN