TAILIEUCHUNG - Đề tài thuyết trình môn Quản trị học " Môi trường quản trị "

Tại sao cần nghiên cứu môi trường quản trị?Biết được môi trường quản trị và phân biệt được môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến tổ chức. Hiểu được những yếu tố môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng như thế nào đến các tổ bắt được các giải pháp quản trị nhằm hạn chế những bất trắc của các yếu tố môi trường | Trình bày : Nhóm 8 MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ 1. Biết được môi trường quản trị và phân biệt được môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến tổ chức. 2. Hiểu được những yếu tố môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng như thế nào đến các tổ chức. 3. Nắm bắt được các giải pháp quản trị nhằm hạn chế những bất trắc của các yếu tố môi trường. TẠI SAO CẦN NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ NỘI DUNG TRÌNH BÀY Khái niệm về Môi trường Quản trị Phân loại Môi trường Quản trị Ảnh hưởng của môi trường đối với tổ chức Các giải pháp Quản trị bất trắc của yếu tố môi trường Bài tập tình huống Danh từ Môi trường (environment) là tập hợp của các lực lượng và yếu tố nằm bên ngoài hệ thống quản trị nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các hoạt động về quản trị trong mỗi tổ chức. KHÁI NIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ Theo quan điểm vạn năng (Omnipotent view – Nhà quản trị là tất cả) thì các nhà quản trị chịu trách nhiệm trực tiếp về sự thành công hay thất bại của tổ chức. Đó là quan niệm “Nhà quản trị giỏi có thể

TỪ KHÓA LIÊN QUAN