TAILIEUCHUNG - Giao thức chuyển mạch gói X25 - Mai Xuân Hoàn

Giao thức này là giao thức CCITT (84), nó là giao thức quan trọng nhất trong các giao thức chuyển mạch gói. Chữ số 84 sau thể hiện tài liệu khuyến nghị xuất bản nǎm 1984. CCITT xuất bản 4 nǎm một lần. Điều đó không có nghĩa là giao thức này thay đổi nhiều tới 4 nǎm một lần. (80) xuất bản vào nǎm 1980 là cơ sở của tất cả các khuyến nghị đã lỗi thời. Điều này chủ yếu là do các mạng quốc gia (ví dụ luồng chuyển mạch gói BT) đã tiêu chuẩn hoá theo. | Mai Xuân Hoàn - Giao thức mạng chuyển mạch gói 1. Mở đầu 2. 84 cấp 1 - cấp vật lý 3. 84 cấp 2 - cấp tuyến số liệu J . Thể thức khung của LAPB J . Các kiểu khung LAPB J . Các trường vùng N R và N S J . Bit P J . Thao tác cấp tuyến số liệu J . Các tham số hệ thống 4. Cấp thứ 2 - Một số gợi ý thực tế 5. Cấp 84 cấp 3 - cấp mạng lớp mạng J . Khuôn mẫu gói cấp mạng J . Các kiểu gói cấp mạng J . Các địa chỉ dãy cấp mạng J . Trường mã nhận dạng khuôn mẫu J . Cung đoạn tái khởi động J . Thiết lập các cuộc gọi thử J . Cung đoạn chuyển giao tin J . Trường mã dịch vụ 6. Cấp - 3 - Một số hướng dẫn thực tế 7. J . Cấp vật lý của J . Cấp tuyến của . Cấp mạng của Tài liệu tham khảo 1. Nguyễn Hồng Sơn Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài. Hoàn Xuân Mai - Điện tữ Viễn thông K32 - Đại Học Khoa Học Huế 1 Mai Xuân Hoàn 2. Dương Văn Thành Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch Học viện công nghệ bưu chính viễn thông 2000. 3. Nguyễn Văn Điềm Giáo trình chuyển mạch kỹ thuật số. 4. Nguyễn Duy Nhật Viễn Công nghệ chuyển mạch. 5. Hoàng Trọng Minh Hệ thống chuyển mạch-Switching Systems. 6. Mai Văn Quý Nguyễn Hữu Kiên Nguyễn Văn Giáo Kỹ thuật chuyển mạch. . Qiao thức mạng chuyển mạch gói 1 Mở đầu Giao thức này là giao thức CCITT 84 nó là giao thức quan trọng nhất trong các giao thức chuyển mạch gói. Chữ số 84 sau thể hiện tài liệu khuyến nghị xuất bản nam 1984. CCITT xuất bản 4 nam một lần. Điều đó không có nghĩa là giao thức này thay đổi nhiều tới 4 nam một lần. 80 xuất bản vào nam 1980 là cơ sở của tất cả các khuyến nghị đã lỗi thời. Điều này chủ yếu là do các mạng quốc gia ví dụ luồng chuyển mạch gói BT đã tiêu chuẩn hoá theo 80 . 84 có một số đặc tính mới không trình bày ở 80 . Các đặc tính mới này đã được đưa vào mọi trường hợp để trợ giúp cho dịch vụ mạng ghép nối định hướng cho các hệ thống mở càng về sau càng nhiều . Hầu hết những điều bổ sung mới ở

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.