TAILIEUCHUNG - Bảo vệ hệ thống điện - chương 8

Sơ đồ nối điện của hệ thống điện cần đảm bảo độ tin cậy cung cấp cho các hộ tiêu thụ điện .Sơ đồ cung cấp từ hai hay nhiều nguồn điện đảm bảo độ tin cậy cao , vì sự cố một nguồn điện không làm cho hộ tiêu thụ bị mất điện | 121 Chuông 8 Tự ĐỘNG ĐÓNG NGUồN Dự TRỮ TDD I. Ý NGHĨA CUA TDD Sơ đồ nối điện cua hệ thống điện cần đảm bao đô tin cậy cung cáp cho các hô tiêu thu điện. Sơ đố cung cầp từ hai hay nhiêu nguồn điện đám báo đố tin cậy cao vì cắt sự cố mốt nguốn khống lam cho hố tiệu thu bị mầt điện. Du việc cung cầp cho hố tiệu thu từ nhiệu phía co ừu điệm ro rang nhừ vậy nhừng phần lơn cac trạm co hai nguốn cung cầp trơ lện đệu lam việc theo sơ đố mốt nguốn cung cầp. Từ dung cua nha may điện la mốt ví du. Cach thừc hiện sơ đố nhừ trện se ít tin cầy nhừng đơn gian hơn va trong nhiệu trừơng hơp lam giam dong ngắn mach giam tốn thầt điện nắng trong MBA đơn gian bao vệ rơle. Khi phat triện mang điện việc cung cầp từ mốt phía thừơng la giai phap đừơc lừa chon vì nhừng thiệt bị điện va bao vệ đa đắt trừơc đo khống cho phep thừc hiện sừ lam việc song song cua cac nguốn cung cầp. Nhừơc điệm cua việc cung cầp từ mốt phía la cắt sừ cố nguốn lam việc se lam ngừng cung cầp cho hố tiệu thu. Khắc phục bắng cach đong nhanh nguốn dừ trừ hay đong may cắt ma ơ đo thừc hiện việc phần chia mang điện. Đệ thừc hiện thao tac nay ngừơi ta sừ dung thiệt bị Tự ĐỘNG ĐÓNG NGUộN Dự TRự TĐD . a Hình Các nguyên tắc thực hiện TĐD II. ÝÊU CẦU Cơ BAN dối với thiết bị TDD Tầt ca cac thiệt bị TĐD cần phai thoa man nhừng yệu cầu cơ ban sau đầy 1. Sơ đố TĐD khống đừơc tac đống trừơc khi may cắt cua nguốn lam việc bị cắt ra đệ7 tranh đong nguốn dừ trừ vao khi nguốn lam việc chừa bị cắt ra. Ví du trong sơ đố hình khi ngắn mach trên đừơng dầy AC thì bao vệ đừơng dầy chỉ cắt 1MC con 2MC vần đong nệu TĐD tac đống đong đừơng dầy dừ trừ BC thì co thệ7 ngắn mach se lai xuầt hiện. 2. Sơ đố TĐD phai tac đống khi mầt điện ap trên thanh gop hố tiều thu vì bầt cừ lí do gì chắng han nhừ khi cắt sừ cố cắt nhầm hay cắt từ phat may cắt cua nguốn lam việc cung nhừ khi mầt điện ap trên thanh gop cua nguốn lam việc. Cung cho phep đong nguốn dừ trừ khi ngắn mach trên thanh gop cua hố tiệu thu. 122 3. Thiết bị TDD chỉ được tác động .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
31    189    22
TỪ KHÓA LIÊN QUAN