TAILIEUCHUNG - Chuyên đề báo cáo " Kỹ năng lập kế hoạch "

Lập kế hoạch là tiến trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Tác dụng của lập kế hoạch: + Nhận diện các thời cơ kinh doanh trong tương lai + Dự kiến trước và tránh khỏi những nguy cơ, khó khăn + Triển khai kịp thời các chương trình hành động | CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO: KHÁI NIỆM LẬP KẾ HOẠCH MỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCH KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC NHỮNG CÔNG CỤ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRONG NHỮNG DOANH NGHIỆP LỚN KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH I - KHÁI NIỆM LẬP KẾ HOẠCH 1. Định nghĩa 2. Tác dụng của lập kế hoạch 3. Phân loại lập kế hoạch 1. Định nghĩa: Lập kế hoạch là tiến trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. 2. Tác dụng của lập kế hoạch: + Nhận diện các thời cơ kinh doanh trong tương lai + Dự kiến trước và tránh khỏi những nguy cơ, khó khăn + Triển khai kịp thời các chương trình hành động 3. Phân loại lập kế hoạch: + Quản trị gia cao cấp: lập kế hoạch chiến lược + Quản trị gia cấp dưới: lập kế hoạch tác nghiệp (chiến thuật) Mục tiêu Kế hoạch chiến lược Kế hoạch tác nghiệp Kế hoạch đơn dụng Ngân sách Chương trình Dự án Cho các hành động không lặp lại Kế hoạch thường trực Chính sách Thủ tục Quy định Cho các hành động lặp lại II - MỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCH 1. Khái niệm 2. Vai trò 3. Các yêu cầu 4. Quản trị bằng mục tiêu 1. Khái niệm: Mục tiêu là những mong đợi mà nhà quản trị muốn đạt được trong tương lai cho tổ chức của mình, là phương tiện để đạt đến sứ mạng. 2. Vai trò: - Mục tiêu thường là những mốc cụ thể, linh hoạt, phát triển từng bước hướng đến lợi ích lâu dài của tổ chức. - Mục tiêu quản trị là những trạng thái mong đợi có thể có và cần phải có bởi hệ thống bị quản trị tại một thời điểm hoặc sau một thời gian nhất định. - Vai trò của mục tiêu quản trị thể hiện tính hai mặt: + Mặt tĩnh, khi xác định cụ thể các mục tiêu mà tổ chức theo đuổi, đặt chúng làm nền tảng của lập kế hoạch, nhằm xây dựng hệ thống quản trị. + Mặt động, khi hướng đến mục đích chiến lược lâu dài của tổ chức. Mục tiêu giữ vai trò hết sức quan trọng đối với các tiến trình quản trị, quyết định toàn bộ diễn biến của tiến trình này. 3. Các yêu cầu: - Đảm bảo tính liên tục và kế thừa - Phải rõ ràng bằng các chỉ tiêu định lượng là chủ yếu - Phải tiên tiến để thể hiện được sự phấn đấu của các thành viên - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN