TAILIEUCHUNG - Bảo vệ hệ thống điện - chương 7

Muốn cắt nhanh đường dây bị hư hỏng có thể sử dụng dọc dựa trên nguyên tắc so sánh các đại lượng điện ở hai đầu của đường dây | 58 _ J_JL _ X Ấ Chương 7 bAo VỆ TÂN SÔ CAO VA VÔ TUỴÊN I. CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC HIÊN BÁO VỆ DOC Muốn cắt nhanh đường dây bị hư hong có thể sử dụng bảo vệ dọc dựa trên nguyên tắc so sảnh cảc đại lường điện ờ hai đâu cua đường dây. Việc liên lac giữa hai đâu đường dây có thê thực hiện bắng dây dân phu kênh tân số cao kênh vố vê doc thưc hiên SO SÁNH TRỤC TỈỆPcac đai lường ờ hai đâu đường dây nêu cac đai lường cân so sanh đườc truyên qua kênh liên lac va SO SÁNH QỈÁN TỈÊP nêu truyên qua kênh liên lac la cac tín hiêu khoa hoắc cho phép tac đống. Bao vê dong so lêch dung dây dẫn phu chường 5 la mốt loai bao vê doc trong đo so sanh trưc tiêp dong điên ờ hai đâu phân tư đườc bao vê. Trong mang điên ap cao bao vê khoang cách va bao vê dong co hường thường khống đam bao yêu câu tac đống nhanh. Cac bao vê so lêch doc dung dây dân phu khi xét vê mắt kinh tê - ky thuât chỉ đườc dung đối vời đường dây co chiêu dài ngắn. Ỏ mang 110KV trờ lên người ta sư dung BÁO VỆ TẦN Số CÁO đo la loai bao vê doc ma viêc liên lac giưa hai đâu đường dây đườc thưc hiên bắng tín hiêu tân số cao khoang 50 300 KHz truyên théo dây dân cua chính đường dây đo. Co nhiêu phường phap thưc hiên bao vê tân số cao. Nhưng phường phap chu yêu la 1 BÁO VỆ TẦN Số CÁO CO HỤỚNQ dưa vao viêc so sanh gian tiêp dâu cống suât ờ hai đâu đường dây. 2 BÁO VỆ SO LỆCH PHÁ dưa vao viêc so sanh trưc tiêp goc pha cua dong điên ờ hai đâu đường dây đườc bao vê. BÁO VỆ Vố TUYẼN la loai bao vê doc ma liên lac giưa cac đâu đường dây đườc thưc hiên bắng tín hiêu vố tuyên song cưc ngắn. Cac loai bao vê co hường va so lêch pha noi trên nêu khống dung kênh liên lac tân số cao ma la kênh vố tuyên thì chung sé khống phai la bao vê tân số cao ma la bao vê vố tuyên. Do tính chât khac nhau cua kênh tân số cao va kênh vố tuyên nên sờ đố thưc hiên cua cac bao vê tường ưng cung khac nhau. Trường hờp tống quat kênh tân số cao va vố tuyên co thê đườc dung đê truyên tín hiêu KhOá hoắc CHO PHEP.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN