TAILIEUCHUNG - Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Tích hợp kiến thức liên môn trong chuyên đề oxi- ozon – Hóa học 10- ban cơ bản

Sáng kiến kinh nghiệm THPT được hoàn thành với một số biện pháp như sau: nghiên cứu thực tế hoạt động dạy và học ở trường phổ thông. Nêu bật được tầm quan trọng của tích hợp kiến thức liên môn trong chuyên đề. Xây dựng giáo án dạy học tích hợp liên môn trong chuyên đề. | Sáng kiến khoa học Năm học 2016-2017 PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Xu thế phát triển chung của phương pháp dạy học ngày nay là biến chủ thể nhận thức thành chủ thể hành động. Đặt người học vào vị trí trung tâm của quá trình dạy học với quan điểm thầy thiết kế trò thi công và quá trình dạy học là dạy cách học chứ không phải dạy kiến thức. Hoá học là môn khoa học thực nghiệm. Thực tế cho thấy đối với học sinh phổ thông thì đây là một môn học khó và rất ít học sinh yêu thích. Vì vậy để có thể nâng cao hứng thú học tập cho học sinh thì giáo viên cần sử dụng tích hợp các môn học trong quá trình giảng dạy. Thực hiện nghị quyết số 29-NQ TW ngày 04 11 2013 hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện chủ trương đổi mới đồng bộ hình thức dạy học phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục để tăng cường việc gắn liền dạy học trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống và góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2016- 2017 Thực hiện công văn số của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn cho học sinh trung học và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp cho giáo viên trung học. Xuất phát từ thực tiễn giảng dạy tại trường THPT NHO QUAN A chúng tôi đã lựa chọn đề tài Tích hợp kiến thức liên môn trong chuyên đề oxi- ozon Hóa học 10- ban cơ bản II. MỤC ĐÍCH NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI Mục đích của đề tài Nghiên cứu thực tế hoạt động dạy và học ở trường phổ thông. Nêu bật được tầm quan trọng của tích hợp kiến thức liên môn trong chuyên đề. Xây dựng giáo án dạy học tích hợp liên môn trong chuyên đề. 1 Sáng kiến khoa học Năm học 2016-2017 . Nhiệm vụ của đề tài Sưu tầm nghiên cứu các tài liệu liên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.