TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tâm lý quản lý lý thuyết quản trị

Lý thuyết quản trị là một hệ thống những tư tưởng, quan niệm, đúc kết, giải thích về các hoạt động quản trị .Quá trình phát triển của lý thuyết quản trị: năm trước công nguyên người Sumerian đã hoàn thiện quy trình thương mại năm trước công nguyên những kim tự tháp là dấu tích về trình độ kế hoạch. | LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ Khái niệm: Lý thuyết quản trị là một hệ thống những tư tưởng, quan niệm, đúc kết, giải thích về các hoạt động quản trị . Quá trình phát triển của lý thuyết quản trị: năm trước công nguyên người Sumerian đã hoàn thiện quy trình thương mại năm trước công nguyên những kim tự tháp là dấu tích về trình độ kế hoạch Người Trung Hoa cũng có những định chế chính quyền chặt chẽ. LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ Đến thế kỷ 18, con người cũng chỉ tập trung vào khía cạnh kỹ thuật của sản xuất Thế kỷ 19, các hoạt động quản trị mới thật sự sôi nổi Feđerick Taylor ở đầu thế kỷ 20 đặt nền móng cho quản trị hiện đại . CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ Lý Thuyết tâm lý xã hội trong quản trị Trường phái tích hợp trong quản trị Các lý thuyết cổ điển về quản trị Lý thuyết hệ thống và định lượng quản trị LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ CÁC LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ Khái niệm: thuật ngữ được dùng để chỉ những ý kiến về tổ chức và quản trị được đưa ra ở Châu âu và Hoa Kỳ vào những năm cuối thế

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    15    0    19-01-2021