TAILIEUCHUNG - Bài giảng Sinh thái và sinh học đất

Sinh thái học là môn khoa học nghiên cứu về sự phân bố và sinh sống của những sinh vật sống và các tác động qua lại giữa các sinh vật và môi trường sống của chúng. Đối tượng nghiên cứu STH: tất cả các mối quan hệ giữa sinh vật và môi trường. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA ĐỊA LÝ Bài giảng Sinh thái và sinh học đất GV: Ngô Thạch Thảo Ly Nội dung Chương I. HỆ SINH THÁI ĐẤT - Hệ sinh thái - Vai trò VSV trong hệ sinh thái - Thành phần sinh vật trong đất - Các vi sinh vật điển hình Chương II. CÁC TIẾN TRÌNH TRONG HỆ SINH THÁI ĐẤT Tài liệu tham khảo Phạm Văn Kim. Giáo trình Vi sinh vật đất. Trường Đại học Cần Thơ. Lê Huy Bá. Sinh thái môi trường đất. NXB ĐH Quốc gia , 2000. Lê Văn Khoa. Đất và Môi trường. Nhà xuất bản Giáo dục. 2000. David , Jeffery , Peter . Principles and applications of soil microbiology. Prestice Hall, Inc, 1999. http:\\ Seminar Phân loại vi sinh vật: tên gọi, hệ thống phân loại, đặc điểm cơ bản của các loài? Các yếu tố môi trường tác động lên sự phát triển của quần thể vi sinh vật đất? Phân loại vi sinh vật theo đặc điểm sinh lý và tương tác của vi sinh vật trong đất? Ứng dụng quan hệ tương tác của vi sinh vật trong nông nghiệp? Sinh thái vi sinh vật vùng rễ? nấm rễ và ứng dụng trong nông nghiệp? Cố định đạm sinh học: tự do và cộng sinh? Vi sinh vật và chuyển hóa Carbon trong đất? Vi sinh vật và chuyển hóa Đạm trong đất? Vi sinh vật và chuyển hóa Lân trong đất? Vi sinh vật phân hủy thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trong đất? Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất phân bón vi sinh? Phòng trừ dịch bệnh bằng phương pháp sinh học có nguồn gốc từ đất? Ủ phân hữu cơ từ các nguồn chất thải, động thái môi trường ủ và vi sinh vật trong quá trình ủ? Chương I. Hệ sinh thái đất thái học và khái niệm hệ sinh thái Sinh thái học là môn khoa học nghiên cứu về sự phân bố và sinh sống của những sinh vật sống và các tác động qua lại giữa các sinh vật và môi trường sống của chúng. Đối tượng nghiên cứu STH: tất cả các mối quan hệ giữa sinh vật và môi trường Ý nghĩa của nghiên cứu sinh thái học Cơ sở khoa học cho việc bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường Xây dựng mối quan hệ giữa con người và thế giới tự nhiên Hệ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN