TAILIEUCHUNG - thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 21

Hệ thống điều khiển dùng rơ le. Rơ -le là một công tắc điện có khả năng chịu được dòng cao, được tác động gián tiếp bởi dòng điện điều khiển có cường độ thấp. Nó là thành phần quan trọng trong các hệ thống điều khiển hiện đại. Rơ le lúc đầu được sử dụng trong hệ thống đơn giản dùng vào việc khuyếch đại công suất các tín hiệu điện tín để truyền đi xa. Sau này rơ le cho phép thực hiện các hệ thống tinh vi hơn và được sử dụng rộng rãi trong các thiết. | Chương 21 Một sô hệ thong điều khiển thông điều khiển dung rơ lệ. Rơ -le là một công tắc điện co khả năng chịu được dong cao được tàc động giàn tiếp bơi dông điện điệu khiển cô cương độ thấp. Nô là thành phàn quan trong trong càc hệ thông điểu khiển hiện đại. Rơ lệ luc đàu được sử dung trong hệ thống đơn giàn dung vào việc khuyếch đài công suất càc tín hiệu điện tín đệ truyện đi xà. Sàu này rơ lệ cho phệp thực hiện càc hệ thống tinh vi hơn và đươc sử dung rông rài trong càc thiết bị công nghiệp vơi nhiệm vu là tào sự giàô tiếp giữà càc tín hiệu ơ mức điện àp thấp và 5-24 V từ càc bô điệu khiện đến càc thiết bị công suất hoàc cơ cấu tàc đông làm việc vơi điện àp và dông càô. Tất cà càc rơ lệ đệu cô cấu tào vệ cơ đệ đông mơ 9 tiếp điệm. Chính cấu tào này làm hàn chế toe đô tàc đông tuổi thô và đô tin cày. Môt so nhươc điếm nữà là rơ lệ công kềnh chiếm nhiều không giàn trong tu điệu khiến và không kinh tế trong trương hơp chỉ làm càc nhiệm vu như môt công tàc đơn giàn. Môt hệ thông điệu khiến dung rơ lệ cô thệ cô đến vài tràm rơ lệ trong đô môt rơ lệ cô thệ đông mơ nhiệu tiếp điếm đông thơi. Đặc điệm chung cuà hệ thông này là dệ thiết kế và làp đặt. nitro professional download the free trial online at professional Toàn bộ công việc điều khiển được thực hiện thông qua phôi hợp trình tự hôàt động cua càc rợ lề. Bàng càch kết nôi càc tiếp điểm ợ ngô vàô và ngô rà cUà càc rợ lề thềô kiểu nôi tiệp hôàc sông sông cô thể tàô rà càc lôgic điều khiển. Việc tổ hợp càc phàn tử lôgic khàc nhàu cô thể dung để tàô rà càc chượng trình điều khiển phức tạp. Tuy nhiền càch thức kểt nôi như vày thành mạch điều khiển khô cô thể thày đôi được hôàt đông điều khiển. Đày là môt trông những nhược điểm cuà rợ lề. thống điều khiển dùng máy tính Mày tính số là môt bô mày điền tử xử ly thông tin ợ dàng nhị phàn. Nô rất phu hợp để tính tôàn và lưu trữ lượng thông tin lợn. Sợ lược về ứng dung mày tính trông điều khiển. Mày tính được ứng dung trông điều khiển quà trình từ