TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn cài đặt Rsyslog 5.7.x trên nền tản CentOS 5.x

Hướng dẫn cài đặt Rsyslog trên nền tản CentOS Trong bài hướng dẫn sau, chúng tôi sẽ trình bày một số bước cơ bản đặt và cấu hình syslog server bằng cách sử dụng Rsyslog. Theo thông phía hãng, Rsyslog có khả năng cải thiện khả năng hỗ trợ syslogd, có thể sử dụng như 1 phương án thay thế hoặc dự phòng. Bên cạnh đó, những tí nâng cao khá phù hợp với các tầng lớp doanh nghiệp, khả năng bảo mật m cũng khá đơn giản và dễ thiết lập, dù cho đối tượng người sử dụng có ít k nghiệm. Cụ thể,. | Hướng dẫn cài đặt Rsyslog trên nền tả CentOS Trong bài hướng dẫn sau chúng tôi sẽ trình bày một số bước cơ bản đặt và cấu hình syslog server bằng cách sử dụng Rsyslog. Theo thông phía hãng Rsyslog có khả năng cải thiện khả năng hỗ trợ syslogd có thể sử dụng như 1 phương án thay thế hoặc dự phòng. Bên cạnh đó những t nâng cao khá phù hợp với các tầng lớp doanh nghiệp khả năng bảo mật cũng khá đơn giản và dễ thiết lập dù cho đối tượng người sử dụng có ít nghiệm. Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau kết hợp và cài đặt tất cả các tính 1 của Rsyslog trên nền tảng CentOS server. Để bắt đầu chúng ta cần cài đặt những gói hỗ trợ sau yum install -y pcre pcre-devel mysql-server mysq devel gnutls gnutls-devel gnutls-utils net-snmp I snmp-devel net-snmp-libs net-snmp-perl net-snmp-1 libnet libnet-devel Tiếp theo là gói librelp Reliable Event Logging Protocol Library để sử các thư viện dành cho giao thức RELP - có nhiệm vụ cung cấp khả năng các sự kiện xảy ra trong hệ thống mạng và đảm bảo rằng không bỏ sót bí nhắn cũng như email nào cho dù có vấn đề xảy ra với quá trình kết nối h đầu peer không ổn định. cd tmp wget http librelp tar -xvf cd . configure --prefix usr make make install cd tmp wget http proj ects libestr files lil download tar -xvf cd . configure --prefix usr make make install cd tmp wget http files download tar -xvf cd . configure --prefix usr make make install Tại thời điểm bài viết này chúng tôi sử dụng rsyslog cd tmp wget http files download rsyslog rs tar -xvf cd Để tìm hiểu thông tin về những tùy chọn có sẵn trong Rsyslog các bạn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN