TAILIEUCHUNG - Vận hành trang bị bảo vệ rơ le và tự động TBA

Quy trình áp dụng cho tất cả các trang bị bảo vệ rơ le và tự động điện (RTĐ) đã được lắp đặt tại các trạm biến áp | TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NẠM CỔNG TY TRUYÉN TẤĨ ĐIỆN 1 QUY TRÌNH THEO DÕI VẬN HÀNH TRANG BỊ BẢO VỆ RƠLE VÀ Tự ĐỘNG TBA In lẩn thư nhất Người biên soạn Trưởng phòng Kỹ thuật Phó Giám đổc Công ty Phạm Thanh Tùng Nguyễn Hữu Long Vũ Ngọc Minh Hà Nội 11 2007 TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 Số QĐ-TTĐ1-KTTR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày Xì tháng 11 năm 2007 GIÁM ĐÓC CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 - Căn cứ vào quy phạm kỹ thuật các nhà máy và lưới điện. - Căn cứ vào chức năng quyền hạn nhiệm vụ và tổ chức của Công ty Truyền tải điện 1 - Xét đề nghị của Ông Trương phòng Kỹ thuật trạm. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Nay ban hành kèm theo quyết định này Theo dõi vận hành trang bị bảo vệ rơle và tự động trạm biến áp . Điều 2 Quy trình này áp dụng cho các trạm biến áp của Công ty Truyền tải điện 1. Điều 3 Các ông Phó Giám đốc kỹ thuật Trưởng Phó phòng Kỹ thuật Trạm trưởng Trạm phó Kỹ thuật viên Công nhân quản lý vận hành và sửa chữa trạm biến áp phải nắm vững và thực thi quy trình này. Điều 4 Quy trình này có hiệu lực từ ngày ký. - KT. GIÁM ĐỐC Phó giám đốc Vũ Ngọc Minh 2 Mục lục Tiêu đề Trang I. Chỉ dẫn chung 4 II. Theo dõi về sự hoạt động của trang bị RTĐ 7 III. Tổ chức và tiến hành các công việc ở trang RTĐ 9 IV. Những thao tác ở RTĐ khi thử thiết bị thử đường 12 dây thanh cái bằng cách đóng vào điện áp. V. Hành động của người trực vận hành khi máy cắt bị 12 tự động đóng hoặc cắt. VI. Cầu dao và rơ le tín hiệu. 13

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN