TAILIEUCHUNG - Vi sinh học phần 2

Vi sinh học phần 2 cho bạn biết được các loại vi khuẩn, tên tiếng việt và tiếng anh, hình dạng kích thước chức nawngcuar từng loại. | Bài 4 Các nhóm vi khuẩn chủ yếu Theo quan điểm hiện đại NCBI- National Center for Biotechnology Information 2005 thì vi khuẩn bao gồm các ngành sau đây 1. -Aquificae 2. -Thermotogae 3. -Thermodesulfobacteria 4. -Deinococcus-Thermus 5. -Chrysiogenetes 6. -Chloroflexi 7. -Nitrospirae 8. -Defferribacteres 9. -Cyanobacteria 10. -Proteobacteria 11. -Firmicutes 12. -Actinobacteria 13. -Planctomycetes 14. -Chlamydiae Nhóm Verrucomicrobia 15. -Spirochaetes 16. -Fibrobacteres Nhóm Acidobacteria 17. -Bacteroidetes Nhóm Chlorobia 18. -Fusobacteria 19. -Dictyoglomi Việc phân ngành dựa trên các đặc điểm hình thái sinh lý sinh hóa sinh thái. Căn cứ vào tỷ lệ G C trong ADN người ta xây dựng được cây phát sinh chủng loại Phylogenetic tree và chia vi khuẩn thành 11 nhóm sau đây 1. -Nhóm Oxy hoá Hydrogen 2. -Nhóm Chịu nhiệt 3. -Nhóm Vi khuẩn không lưu huỳnh màu lục 4. -Nhóm Deinococcus 5. -Nhóm Vi khuẩn lam 6. -Nhóm Proteobacteria 7. -Nhóm Chlamydia 8. -Nhóm Planctomyces 9. -Nhóm Spirochaetes Xoắn thể 10. -Nhóm Vi khuẩn lưu huỳnh màu lục 11. -Nhóm Cytophaga 12. Nhóm Vi khuẩn Gram dương ----------- CAfoKjfcnu auMnharui TXtouhmtoAiwi rw wa TAz mu tArznupAJw JjwcAecocciu CI 6 301 füuxÎKyrla tfiatinom Hydrogen oxidizers Thermotogales Green nonsulfur Deinococcus Cyanobacteria Modibatier EjcAe khia colt CAnmalum twvvun - JbrJLrniia t fto 1 WWiwa ntcaacgfnri Uyuxtttiu xauAw B fUmArio talfü CManyAa fisiuan -------------- Flaaciaatyctt Xûîqi Proteobacteria Chlamydia Planctomyces ----------- frrpcwnu paliiiiun JfimckatU Aalo Ma - Srrjwd AjK MMlrrMM tsfianfMa iUiai Spirochetes CUwnKttn faureCa Green sulfur FUùbælrrfimüi -------Cytophagas --------------- Hactrfoidu ngilit ---------- Cylopkata Gram positives -----FrcfxOni itrMn acMi Hitr9CCK i uinu SrnfUatyrat hnÀaiv -------- LœtabaùÜMi iukuiiu HffaipAMra eUJtJtü Hfl abaetfn m JUarwi Clotin M ftoitnnaïuua t high G C Mfrepiama triuwaiae MfteplOJMJ fÜfUKOluM AtMrfiatn UHtoaii Ck itnJiu Z4m zun lUnBUjaMu ------------- bKiacacm tatîia r l utcAa- Uu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN