TAILIEUCHUNG - Vận hành rơ le bảo vệ so lệnh thanh cái P74x

Rơ le bảo vệ so lệnh thanh cái kỹ thuật số P740 - AREVA cho phép áp dụng bảo vệ tất cả các kiểu cấu hình thanh cái trong hệ thống điện cao áp và siêu cao áp | TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CỔNG TY TRUYỀN TẢĨ điện 1 QUY TRÌNH THEO DÕI VẬN HÀNH Rơ LE BẢO VỆ SO LỆCH THANH CÁI P74x In lần thứ nhất Người biên soạn Trưởng phòng Kỹ thuật Phó Giám đốc Câng ty Phạm Thanh Tùng Nguyễn Hữu Long Vũ Ngọc Minh Hà Nội 11 2007 TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CÔNG TY TRUYÊN TẢI ĐIỆN 1 SỐ QĐ-TTĐ1-KTTR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày ÌD thảng 11 năm 2007 GIÁM ĐỔC CÔNG TY TRUYỀN tải điện 1 - Căn cứ vào quy phạm kỹ thuật các nhà máy và lưới điện. - Căn cứ vào chức năng quyền hạn nhiệm vụ và tổ chức của Công ty Truyền tải điện 1 - Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Kỹ thuật trạm. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy trình vận hành rơ le so lệch thanh cái P74x . Điều 2 Quy trình này áp dụng cho các trạm biến áp của Công ty Truyền tải điện 1. Điều 3 Các ông Phó Giám đốc kỹ thuật Trưởng Phó phòng Kỹ thuật Trạm trưởng Trạm phó Kỹ thuật viên Công nhân quản lý vận hành và sửa chữa trạm biến áp phải nắm vững và thực thi quy trình này. Điều 4 Quy ưình này có hiệu lực từ ngày ký . KT. GIÁM ĐỐC Phó giám đốc Vũ Ngọc Minh 2 MỤC LỰC Trang I. Giới thiệu và ứng dụng IL Các chức năng 5 III. Vận hành rơ le 6 IV. Những hư hỏng thường gặp trong vện hành

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN