TAILIEUCHUNG - Vận hành hợp bộ rơ le so lệch SEL-387

Rơ le so lệch SEL-387 dùng để bảo vệ cho máy biến áp , các thanh cái , cuộn kháng , các máy phát , động cơ lớn cũng như các thiết bị điện nhiều cực khác | TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CỔNG TY TRỦYÊN TẢI ĐIỆN 1 QUY TRÌNH THEO DÕI VẬN HÀNH Rơ LE BẢO VỆ SO LÊCH SEL-387 In lần thứ nhất Người biên soạn Trưởng phòng Kỹ thuật Phó Giám đốc Công ty Nguyễn Lê Thăng Nguyễn Hữu Long Vũ Ngọc Minh Hà Nội 11 2007 TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CỘNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 Sổ Tỉ 5 QĐ-TTĐ1-KTTR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày iQ tháng Ỉ1 năm 2007 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 - Căn cứ vào quy phạm kỹ thuật các nhà máy và lưới điện. - Căn cứ vào chức năng quyền hạn nhiệm vụ và tổ chức của Công ty Truyền tải điện 1 - Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Kỹ thuật trạm. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Nay ban hành kèm theo quyết định này Qui trình vận hành rơ le bảo vệ quá dòng SEL-387 Điều 2 Quy trình này áp dụng cho các trạm biến áp của Công ty Truyền tải điện 1. Điều 3 Các ông Phó Giám đốc kỹ thuật Trưởng Phó phòng Kỹ thuật Trạm trưởng Trạm phó Kỹ thuật viên Công nhân quản lý vận hành và sửa chữa trạm biến áp phải nắm vững và thực thi quy trình này . Điều 4 Quy trình này có hiệu lực từ ngày ký KT. GIÁM ĐỐC Phó giám đốc Vũ Ngọc Minh 2 3Ô f lỉièỈỆ ôổ l SộgH 5V

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN