TAILIEUCHUNG - thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 14

Thể tích vật liệu, tính theo trung bình là hình chữ nhật Khối lượng là: Như đã tính trên, ta có được khối lượng tổng cộng của các bộ phận quay ( hệ số k=12. cho các chi tiết nhỏ và khối lượng của chai không) | Chương 14 TÍNH KHÔI LƯỢNG cAc CHI TIET MAY RỬA Phần chuyển động quay. 1 2 3 4 5 will lỉll l l l l l l Ih 7 Chi tiết cụ thể của máy rửa Mầm giữ cầc tay kẹp. Mám giữ các tay kểp. created with download the free trial online at professional Vật liệu Inox co p 7852Kg m3 Thể tích vật liệu V 7ĩ R2 -R22 h 6202 -4352 20 12256990mm3 Khối lượng lậ m1 Vp Tâm nôi ngang 2 Tấm cố dang hình chữ U nện tậ tinh như tấm phang. Tấm nối ngang Vật liệu Inox cố p 7852Kg m3 Thể tích vật liệu V2 295x 80 45x2 45x80 x6 322500mm3 Khối lượng lậ m2 Vp created with download the free trial online at professional Vật liệu Inox co p 7852Kg m3 Thể tích vật liệu V2 xR2 h x25 Khối lượng lậ m3 Vp created with download the free trial online at .