TAILIEUCHUNG - Thông tư số 14/2005/TT-BXD

Thông tư số 14/2005/TT-BXD về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành | BỘ XÂY DỰNG Số 14 2005 TT-BXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 08 năm 2005 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG Căn cứ Luật Xây dựng số 16 2003 QH11 ngày 26 11 2003 của Quốc Hội khóa XI kỳ họp thứ 4 Căn cứ Nghị định số 16 2005 NĐ-CP ngày 07 02 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Nghị định số 36 2003 NĐ-CP ngày 04 4 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng như sau 1. Quy định chung . Chi phí khảo sát xây dựng là toàn bộ chi phí cần thếit để hoàn thànhcông việc khảo sát theo đúng quy trình quy phạm khảo sát do Nhà nước ban hành. Chi phí khảo sát xây dựng xác lập theo hướng dẫn tại Thông tư này là cơ sở để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. . Chi phí khảo sát xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước phải được xác định quy định của Thông tư này. . Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng quy định của Thông tư này để lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. 2. Phương pháp lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng Dự toán chi phí khảo sát xây dựng được xác định theo công thức sau Dự toán chi phí khảo sát Tổng Khối lượng của từng loại công việc khảo sát x Đơn giá của từng loại công việc khảo sát tương ứng Chi phí lập phương án báo cáo kết quả khảo sát Chi phí chỗ ở tạm thời x 1 Thuế suất thuế giá trị gia tăng Các yếu tố trên được xác định như sau . Khối lượng của từng loại công việc khảo sát Khối lượng của từng loại công việc khảo sát được xác định theo đề cương phương án kỹ thuật khảo sát được chủ đầu tư phê duyệt. . Đơn giá của từng loại công việc khảo sát Đơn giá của từng loại công việc khảo sát được xác định như sau Gi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.