TAILIEUCHUNG - Vận hành hợp bộ rơ le so lệch dọc 7SD52x

Họ hợp bộ bảo vệ rơ le số SIPROTEC 7SD52 được sử dụng cho mục đích cách nhanh , tin cậy và chọn lọc tất cả các dự cố pha , sự cố chạm đất trên các đường dây cáp | TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CÔNG TY TRUYỂN TẢI ĐIÊN 1 QUY TRÌNH THEO DÕI VẬN HÀNH HỢP Bộ RƠLE SO LỆCH DỌC 7SD52x In lần thứ nhất Người biên soạn Tạ Việt Hừng Trưởng phồng Kỹ thuật Nguyễn Hữu Long Phó Giám đốc Công ty Vũ Ngọc Minh Hà Nội 11 2007 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỤC VIỆT NAM CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 Số JJỉ i QĐ-TTĐ1-KTTR Hà Nồi ngàyfò tháng 11 năm 2007 GIÁM ĐỐC CỒNG TY TRUYỂN tải điện 1 - Cần cứ vào quy phạm kỹ thuật vận hành nhà máy điên và lưới điện. - Cẫn cứ vào chức năng quỵền hạn nhiệm vụ và tổ chức của Công ty Truyền tải điện 1. - Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Kỹ thuật Trạm. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo quyết định này Quy trình vận hành hợp bộ rơle so lệch dọc đường dây 7SD52x . Điều 2 Quy trình này áp dụng cho các ưạm biến áp 500kV 220kV thuộc Công ty Truyển tải điện 1 quản lý. Điều 3 Các Ông Phó Giám đốc Kỹ thuật Trưởng Phó phòng Kỹ thuật Công ty Trạm trưởng Trạm Phó Kỹ thuật viên nhân viên quản lý vân hành và sửa chữa trạm biến áp phải nắm vững và thực hiện đúng quy trình này. Điều 4 Quy định này có hiệu lực từ ngày ký. KT. GIÁM ĐỐC Phó giám đốc Vũ Ngọc Minh Mục lục Trang Chương 1 Phạm vi áp dụng 1 Chương 2 Hướng dẫn vận hành 3 Chương 3 Chuẩn bị trước khi đưa thiết bị vào vận hành 8 Chương 4 Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN