TAILIEUCHUNG - Quyết định số 767/2005/QĐ-TTg

Quyết định số 767/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Đài Truyền hình Việt Nam đến năm 2010 | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 767 QĐ-TTG Hà Nội ngày 08 tháng 08 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 96 2003 NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam Xét đề nghị của Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tại công văn số 292 THVN ngày 24 tháng 3 năm 2005 và của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3957 BKH TĐ GSĐT ngày 14 tháng 6 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển Đài Truyền hình Việt Nam đến năm 2010 với những nội dung chính sau đây I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 1. Phát triển truyền hình hướng tới mục tiêu phục vụ nhu cầu lợi ích của nhân dân phát triển đi đôi với việc quản lý tốt để bảo đảm Đài Truyền hình Việt Nam là công cụ tuyên truyền của Đảng và Nhà nước góp phần bảo đảm an ninh chính trị quốc gia trong mọi tình huống. 2. Phát triển nhanh hiệu quả bền vững tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới bảo đảm phù hợp với điều kiện Việt Nam từng bước hội nhập khu vực và quốc tế. 3. Sử dụng các phương thức công nghệ truyền dẫn phát sóng phù hợp hỗ trợ cho nhau đồng thời quan tâm thích đáng đến phương tiện thu xem đơn giản nhất của người dân đã có sẵn đặc biệt là các hộ dân tại các vùng sâu vùng xa. 4. Phát triển sự nghiệp truyền hình trên cơ sở gắn kết các yếu tố nội dung kỹ thuật kinh tế từng bước đổi mới kỹ thuật và công nghệ truyền hình theo hướng hội tụ các công nghệ ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới bảo đảm Đài Truyền hình Việt Nam giữ vai trò đầu tầu trong hệ thống truyền hình toàn quốc. 5. Xây dựng và quản lý thống nhất hệ thống trung tâm sản xuất chương trình khu vực hệ thống kỹ thuật chuyên dùng của Đài Truyền hình Việt Nam bao gồm hệ thống truyền dẫn qua vệ tinh và các đài phát .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.