TAILIEUCHUNG - Quyết định số 4830/QĐ-UBND

Quyết định số 4830/QĐ-UBND về việc duyệt dư án cải thiện thu nhập hộ nông dân thông qua sản xuất nông nghiệp tổng hợp hợp tác giữa Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh với tổ chức Heifer International (Mỹ) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 4830 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DUYỆT Dự ÁN CẢI THIỆN THU NHẬP HỘ NÔNG DÂN THÔNG QUA SẢN XUAT NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP HỢP TÁC GIỮA HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI TỔ CHỨC HEIFER INTERNATIONAL MỸ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Quyết định số 64 2001 QĐ-TTg ngày 26 tháng 04 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài Căn cứ Thông tư số 04 2001 TT-BKH ngày 05 tháng 06 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 64 2001 QĐ-TTg ngày 26 tháng 04 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài Xét Tờ trình số 10 TT-HND ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh về dự án Cải thiện thu nhập hộ nông dân thông qua sản xuất nông nghiệp tổng hợp Xét Công văn số 456 LH-2007 PCPNN ngày 26 tháng 09 năm 2007 của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 6450 TTr-SKHĐT ngày 09 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Duyệt dự án Cải thiện thu nhập hộ nông dân thông qua sản xuất nông nghiệp tổng hợp với các nội dung chủ yếu sau 1. Tên dự án Cải thiện thu nhập hộ nông dân thông qua sản xuất nông nghiệp tổng hợp. 2. Chủ dự án Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh. 3. Tổ chức tài trợ Heifer International Mỹ . 4. Cơ quan chủ quản Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 5. Mục tiêu dự án Tăng thu nhập cho tất cả hộ gia đình tham gia đề án và các hộ gia đình này sẽ chuyển giao sản phẩm bò cái sinh sản cho các hộ gia đình khác. 6. Địa điểm thực hiện dự án phường Long Phước quận 9 xã Bình Lợi huyện Bình Chánh và xã Phước Hiệp huyện Củ Chi. 7. Hoạt động và kết quả chính của dự án - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.