TAILIEUCHUNG - Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố Hà Nội 6 tháng cuối năm 2005 do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà nội ban hành | HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 01 2005 NQ-HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà nội ngày 05 tháng 08 năm 2005 NGHỊ QUYẾT VỀ nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội an ninh QUỐC PHÒNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2005 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ TƯ Từ ngày 02 đến ngày 06 8 2005 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND Căn cứ các Báo cáo Tờ trình Đề án do UBND Tòa án nhân dân Viện kiểm sát nhân dân Thành phố trình HĐND tại kỳ họp thứ tư khóa XIII Căn cứ ý kiến của Ủy ban MTTQ Thành phố ý kiến cử tri báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thảo luận của các đại biểu HĐND Thành phố NGHỊ QUYẾT Điều 1 Tán thành các Báo cáo Tờ trình của UBND Thành phố về - Tình hình kinh tế- xã hội Thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2005 - Tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2005 và những biện pháp điều hành thu chi ngân sách cuối năm 2005 - Tình hình và giải pháp phát triển kinh tế ngoài nhà nước - Tình hình kiểm kê kiếm soát và quản lý quỹ đất và nhà tại các đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố - Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2005 đầu tư công trình cầu Vĩnh Tuy - Tờ trình về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở quyền sở hữu nhà ở cho người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội - Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2005 HĐND Thành phố nhấn mạnh 1. về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2005 Năm 2005 với nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu tiếp tục thực hiện 3 đề án lớn của Thành phố trong năm 2005 tăng cường quản lý nâng cao hiệu qủa đầu tư đẩy mạnh công tác xã hội hóa đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng quan liêu phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế- xã hội 5 năm 2001- 2005. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn như thời tiêt không thuận lợi khô hạn kéo dài thiếu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.