TAILIEUCHUNG - Những xu hướng Tiếp thị xanh cho Việt Nam

Những xu hướng Tiếp thị xanh cho Việt Nam Tiếp thị xanh không chỉ giới hạn dưới góc độ tiếp thị tiêu dùng (consumer marketing), tiếp thị xã hội (societal marketing), hay tiếp thị cộng đồng (social marketing) mà nó còn liên quan rất mật thiết đến tiếp thị công nghiệp (industrial marketing) và kể cả tiếp thị chính sách (political markeing) và tiếp thị vĩ mô (macromarketing). | Những xu hướng Tiếp thị xanh cho Việt Nam Tiếp thị xanh không chỉ giới hạn dưới góc độ tiếp thị tiêu dùng consumer marketing tiếp thị xã hội societal marketing hay tiếp thị cộng đồng social marketing . mà nó còn liên quan rất mật thiết đến tiếp thị công nghiệp industrial marketing và kể cả tiếp thị chính sách political markeing và tiếp thị vĩ mô macromarketing . Green Marketing không chỉ được phát triển từ tiếp thị truyền thống product marketing mà đã được phát triển lên cấp độ cao hơn nhờ vào tiếp thị thương hiệu brand marketing . Ngoài ra nhận thức về đạo đức và một số quan điểm triết học cũng là nền tảng mang tính khởi nguyên cho Tiếp thị Xanh. Dưới góc độ brand marketing việc áp dụng giá trị thương hiệu mang yếu tố giá trị xanh là biểu hiện rõ rệt nhất để nâng tầm chuyên nghiệp cho Tiếp thị Xanh cho thương hiệu sản phẩm thông qua những lợi ích cụ thể hay là những tinh thần và đạo dức kinh doanh hướng thiện đối với các thương hiệu công ty . Vai trò của thương hiệu còn thể hiện rất hiệu quả thông quá các giải pháp thương hiệu hình tượng hay sứ giả . Sự mở rộng về nhận thức của chính bản thân giá trị Xanh cũng như mở rộng nhận thức giá trị Xanh trong xã hội là những sứ mệnh và xu hướng mới của marketing ngày nay. Bài viết này phân tích một vài xu hướng tiếp thị xanh và vai trò của thương hiệu hay cụ thể hơn như nhãn hiệu chứng nhận. thông qua đó chúng ta có thể rút ra một số nguyên tắc marketing và khả năng đóng góp của brand marketing cho xu hướng Tiếp thị Xanh vào đời sống xã hội dưới nhiều góc độ khác nhau xoay quanh một giá trị chung được gói trong 2 chữ văn minh. Nông nghiệp xanh Green Agriculture Nông nghiệp Xanh là một khuynh hướng green marketing dựa trên nền tảng nhu cầu cốt lõi của con người. Việt Nam vốn có một nền nông nghiệp lâu đời và hiện nay cũng đang dần dần có nhiều mặt hàng đứng vào danh mục xuất khẩu hàng tỷ USD mỗi năm. Vai trò của Tiếp thị Xanh trong nông nghiệp của Việt Nam đóng vai trò không chỉ tạo ra những sản phẩm sạch và tốt mà nó chính

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.